Một số giải pháp xử lý đất đai: Thúc đẩy tiến độ cổ phần hóa DNNN năm 2019 - 2020

27/03/2019, 09:27

TCDN - Giai đoạn từ năm 2016 đến nay, cơ chế, chính sách đã được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện tạo cơ sở pháp lý để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn và hạn chế thất thoát vốn, tài sản, nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán cổ phần và thu hút được các nhà đầu tư có tiềm năng.Bộ Tài chính nhận định, cổ phần hóa là giải pháp quan trọng trong sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại DNNN.  Việc cổ phần hóa DNNN gắn với bán đấu giá cổ phần và đăng ký giao dịch/niêm yết trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp quy mô lớn được đẩy mạnh đã cung cấp cho thị trường chứng khoán hàng hóa có chất lượng, tác động mạnh mẽ đến phát triển thị trường vốn, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch và kiểm soát của xã hội đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch tại công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2017 - 2020 phải cổ phần hóa 127 doanh nghiệp, cụ thể: năm 2017 cổ phần hóa 44 doanh nghiệp; năm 2018 cổ phần hóa 64 doanh nghiệp; năm 2019 cổ phần hóa 18 doanh nghiệp; năm 2020 cổ phần hóa 01 doanh nghiệp.

Bộ Công Thương cổ phần hóa 08 đơn vị (chiếm 7% tổng số doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2017 - 2020), trong đó bao gồm 02 Tập đoàn kinh tế, trong năm 2019, 02 Tổng công ty trực thuộc Bộ, trong năm 2017 và 03 Tổng công ty Phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong năm 2017, 2018.

Bộ Xây dựng cổ phần hóa 04 Tổng công ty, trong năm 2017.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cổ phần hóa 04 doanh nghiệp, trong đó bao gồm 03 Tổng công ty trong năm 2017 và Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Tổng công ty Cà phê Việt Nam trong năm 2019.

Bộ Thông tin và Truyền thông cổ phần hóa Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam trong năm 2019 và 02 Tổng công ty là Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện trong năm 2018.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện cổ phần hóa Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trong năm 2019.
Đài truyền hình Việt Nam cổ phần hóa Tổng công ty truyền hình Cáp Việt Nam trong năm 2017.

Thành phố Hà Nội cổ phần hóa 15 doanh nghiệp trong 02 năm 2017 - 2018 (chiếm 12% tổng số doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2017 - 2020).

Thành phố Hồ Chí Minh cổ phần hóa 39 doanh nghiệp trong năm 2018 (chiếm 31% tổng số doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2017 - 2020).

Tỉnh Khánh Hòa cổ phần hóa Tổng công ty Khánh Việt trong năm 2017.

Tỉnh Đồng Nai cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai trong năm 2019.

Tỉnh Bình Dương cổ phần hóa 02 Tổng công ty trong năm 2017 là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp và Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 11 năm 2018 chỉ cổ phần hóa được 12 doanh nghiệp (trong đó chỉ có 03 doanh nghiệp thuộc danh sách thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch). Tiến độ triển khai cổ phần hóa còn chậm, không đạt kế hoạch.

Để hoàn thành công tác cổ phần hóa theo đúng kế hoạch đề ra trong 2 năm 2019 - 2020, ngay những ngày đầu năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, trong đó đề ra 08 nhóm yêu cầu và chỉ đạo người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, tổng công ty, DNNN đề cao trách nhiệm, tập trung triển khai đồng bộ 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ đã được nêu trong Chỉ thị số 01/CT-TTg, để tiến hành cổ phần hóa đúng các quy định và kế hoạch đề ra, ngoài việc rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh lại kế hoạch cổ phần hóa đã duyệt tại công văn số 991/TTg-ĐMDN cho phù hợp với tình hình thực tế, các đơn vị liên quan cần chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ các giải pháp hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo đúng quy định, cụ thể:

(1) Các bộ, ngành, địa phương phải chỉ đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan liên quan khẩn trương lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (sau đây gọi tắt là phương án sử dụng đất) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Theo quy định phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất có thẩm quyền phê duyệt là Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Tài chính (đối với nhà, đất của doanh nghiệp thuộc Trung ương) và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với nhà, đất của doanh nghiệp thuộc địa phương) và theo quy trình cụ thể tại pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

Phương án sắp xếp nhà, đất của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trên bao gồm cả toàn bộ diện tích đất các doanh nghiệp có vốn chi phối của doanh nghiệp nhà nước chưa được sắp xếp theo quy định của Luật Đất đai, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

(2) Căn cứ Phương án sắp xếp nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt nêu tại điểm (1) trên và lộ trình, kế hoạch cổ phần hóa đã được duyệt, cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành quyết định thời điểm cổ phần hóa, trong đó có lựa chọn thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa cho phù hợp (khi xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp tài sản, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là ngày khóa sổ kế toán lập báo cáo tài chính quý hoặc năm gần nhất sau thời điểm quyết định cổ phần hóa).

Trong hồ sơ chuẩn bị cho công tác cổ phần hóa báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu phải có phương án sử dụng toàn bộ diện tích đất đang quản lý, sử dụng (tập hợp các đề xuất về hình thức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất) được cấp có thẩm quyền phê duyệt nêu tại điểm (1) trên.

(3) Sau khi lựa chọn thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định, căn cứ phương án sắp xếp nhà, đất (tại điểm 1 nêu trên) đã được duyệt, nhu cầu sử dụng đất để cho doanh nghiệp sử dụng sau khi cổ phần hóa và thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan gửi đến từng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi doanh nghiệp có diện tích đất đang quản lý, sử dụng) đề nghị có ý kiến đối với toàn bộ diện tích đất doanh nghiệp sẽ tiếp tục sử dụng sau cổ phần hóa và giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi doanh nghiệp có diện tích đất đang quản lý, sử dụng) phải có ý kiến chính thức đối với toàn bộ diện tích đất doanh nghiệp sẽ tiếp tục sử dụng sau cổ phần hóa và giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về đất đai để làm cơ sở cho việc xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định tại khoản 6 Điều 30 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước chủ động xử lý các tồn tại về tài chính trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp đang triển khai cổ phần hóa chấp hành nghiêm quy định trong việc đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật..


Nguyễn Duy Long - Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính - Tạp chí TCDN số 3/2019