Bản tin Thuế và Cuộc sống số 76

2024-05-12 07:54:00

Chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí hỗ trợ nền kinh tế phục hồi; Ngân sách nhà nước bội thu hơn 210 nghìn tỷ đồng. Ca nhân, doanh nghiệp kinh doanh vàng nộp thuế như thế nào?