19 tập đoàn, tổng công ty nộp ngân sách hơn 70.000 tỷ đồng trong 5 tháng