Thanh tra Chính phủ công bố loạt sai phạm tại các dự án của Lã Vọng