Nợ thuế tiếp tục tăng, ước tính hơn 160.000 tỷ đồng