Đề xuất tính thuế đối với nhà, đất ở, thuế suất cao với nhà, đất bỏ hoang, lấn chiếm