Thủ tướng: Giá điện phải phù hợp, có cạnh tranh lành mạnh