Thủ tướng dự lễ xuất khẩu vải thiều sang các thị trường hàng đầu