Dừng phát hành sổ xố kiến thiết trong 15 ngày kể từ 1/4