Xoá nợ thuế: Phải lập Hội đồng tư vấn và kiểm toán vì tiền không phải ít