Các ngân hàng cho vay gần 9,5 triệu tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm