Loạt công ty con Viwaseen có dấu hiệu mất cân đối tài chính, cần kiểm soát chặt