Thủ tướng: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, động lực phát triển