Bà Hà Thu Thanh: 'Quản trị chiến lược doanh nghiệp - Đũa thần vượt qua khủng hoảng'
2 tháng trước

Bà Hà Thu Thanh, Phó chủ tịch VTCA, Chủ tịch Hội đồng thành viên Deloitte Việt Nam khẳng định quản trị chiến lược hiệu quả luôn là vấn đề quan trọng cần đặt ra trong mọi điều...