Báo cáo tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024 của Bộ Tài chính

Báo cáo tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024 của Bộ Tài chính

17/01/2024, 11:22
Năm 2023 ngành Tài chính chủ động điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, ứng phó hiệu quả, kịp thời với biến động phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước; đảm bảo nguồn lực hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo các cân đối lớn, an ninh, quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội.
Báo cáo cổ phần hóa, thoái vốn tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023

Báo cáo cổ phần hóa, thoái vốn tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023

28/09/2023, 15:52
Trong 09 tháng đầu năm 2023, các đơn vị tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa theo phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022.
Tài liệu Tọa đàm Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Tài liệu Tọa đàm Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

28/09/2023, 15:43
Sau 5 năm, 19 tập đoàn, tổng công ty chuyển về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, thể hiện được vai trò nòng cốt trong một số ngành, lĩnh vực đồng thời đóng góp đáng kể vào nguồn thu của ngân sách nhà nước.
Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022

Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022

04/05/2023, 09:47
Bộ Công Thương đã công bố Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2022 - là tài liệu chính thức của Bộ về tình hình xuất nhập khẩu của từng nhóm mặt hàng, thị trường và công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu cùng những phân tích và dự báo cho thời kỳ tiếp theo.
Báo cáo tổng kết Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2022

Báo cáo tổng kết Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2022

28/12/2022, 10:56
Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước với tổng vốn chủ sở hữu chiếm gần 63% và tổng tài sản chiếm gần 65,3% so với toàn bộ DNNN trong cả nước.
1 2 3 4 5 6