Báo cáo tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024 của Bộ Tài chính

17/01/2024, 11:22

TCDN - Năm 2023 ngành Tài chính chủ động điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, ứng phó hiệu quả, kịp thời với biến động phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước; đảm bảo nguồn lực hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo các cân đối lớn, an ninh, quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội.

Năm 2023, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sự hồi phục và đà tăng trưởng kinh tế trong nước.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, bám sát chủ đề điều hành năm 2023 của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, ngành Tài chính đã chủ động nỗ lực, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. 

Trong năm 2023, Bộ Tài chính đã trình 06/06 Đề án được giao theo Chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư, trong đó có các đề án quan trọng, như: Phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, dự toán NSNN năm 2024 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm quốc gia 2024-2026; Đề án “Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”; Đề án đổi mới cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ NSNN để bảo đảm vai trò chủ đạo của NSTW và chủ động của NSĐP, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Chính phủ, trong năm, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội thông qua Luật Giá (thay thế Luật Giá năm 2012) và 05 Nghị quyết ; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 02 Nghị quyết  và hoàn thành 43/61 đề án nhiệm vụ được giao, trong đó có 15 đề án, nhiệm vụ được giao bổ sung trong quá trình điều hành. Đến nay, Bộ Tài chính đã xây dựng  (i) trình Chính phủ ban hành 19 Nghị định, xem xét ban hành 15 dự thảo Nghị định; (ii) trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 Quyết định, xem xét ban hành 02 Quyết định; (iii) ban hành theo thẩm quyền 64 thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực tài chính - NSNN.

Đồng thời, Bộ Tài chính đang tập trung rà soát hoàn thiện, trình cấp thẩm quyền bổ sung trong chương trình công tác các dự án Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt sửa đổi; dự án Luật thuế Giá trị gia tăng  sửa đổi; dự án Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp sửa đổi; các Luật thuế  Bảo vệ môi trường, Luật thuế Tài nguyên, Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật thuế Thu nhập cá nhân, Luật thuế Sử dụng đất nông nghiệp, Luật thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp.

Chi tiết báo cáo xem tại đây.

Huyền Châu
Bạn đang đọc bài viết Báo cáo tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024 của Bộ Tài chính tại chuyên mục Tài liệu tham khảo của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận