Tag: Bộ Tài chính
Hỗ trợ kinh doanh toàn diện và phát triển thị trường cho doanh nghiệp trong chuỗi giá trị tre luồng

Hỗ trợ kinh doanh toàn diện và phát triển thị trường cho doanh nghiệp trong chuỗi giá trị tre luồng

09/07/2019, 05:14
Đây là chủ đề chính của Hội thảo “Thúc đẩy mô hình kinh doanh toàn diện và các giải pháp phát triển thị trường trong chuỗi giá trị tre luồng Nghệ An” do Liên minh châu Âu, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 9/7.
1