Cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn tại Việt Nam

Cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn tại Việt Nam

17/09/2019, 13:57
Thực tiễn gần 20 năm thực hiện chủ trương CPH đã khẳng định, CPH là quá trình đa dạng hóa chủ sở hữu đối với DNNN nhằm thu hút các nguồn vốn và kinh nghiệm tổ chức sản xuất từ các nhà đầu tư và người lao động, phát huy quyền tự chủ kinh doanh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của DN...
Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại ở tỉnh Hải Dương

Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại ở tỉnh Hải Dương

17/09/2019, 09:33
Nông nghiệp Việt Nam còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực, tạo việc làm và thu nhập cho khoảng 65% dân cư, là nhân tố quyết định xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế và ổn định chính trị - xã hội của đất nước.
Công bố báo cáo tổng quan Việt Nam 2035

Công bố báo cáo tổng quan Việt Nam 2035

28/02/2017, 02:25
Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới vua Lễ công bố "Báo cáo Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ”.