Bộ trưởng Bộ Công Thương nói về chi phí xăng dầu

2022-11-05 14:11:00

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nói về những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh xăng dầu.