Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình về dự án Luật Giá sửa đổi

12 2022-11-03 09:55:00

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày trước Quốc hội tờ trình về dự án Luật Giá sửa đổi.