Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói về những khó khăn trong thu hồi đất làm dự án

45 2022-11-01 09:55:00

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nói về vấn đề chậm tiến độ, thu hồi đất không dễ dàng.