Video hướng dẫn cá nhân đăng ký tài khoản thuế điện tử

93 2021-03-09 08:56:00

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện giao dịch điện tử, Cục Thuế Hà Nội vừa có video hướng dẫn cá nhân đăng ký tài khoản thuế điện tử.