11 cục hải quan tỉnh, thành phố thu ngân sách dẫn đầu cả nước

09/10/2022, 08:39

9 tháng, Tổng cục Hải quan thu ngân sách đạt 328.832 tỷ đồng, đạt 93,4% dự toán được giao, trong đó 11 cục hải quan tỉnh, thành phố lớn đạt 289.456 tỷ đồng, bằng 93,03% dự toán.