15 Nghị định về Biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

06/01/2023, 09:39

Chính phủ ban hành 15 Nghị định quy định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện các Hiệp định Thương mại, Hiệp định Đối tác kinh tế.