Bản tin Thuế và Cuộc sống số 68

2024-03-17 16:43:00

Bộ Tài chính đã hoàn thành việc triển khai xây dựng Cài đặt hệ thống ứng dụng dịch vụ công của cơ quan bộ tài chính trong công tác thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kếtoán và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán