Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về khó khăn tự chủ của các đơn vị sự nghiệp

10 2022-11-05 13:36:00

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trao đổi về vấn đề tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.