Bức tranh tài chính doanh nghiệp nhà nước năm 2021

22/09/2022, 08:40

Những con số ấn tượng về sản xuất, kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp nhà nước trong 2021.