Bức tranh tài chính doanh nghiệp nhà nước năm 2021

Những con số ấn tượng về sản xuất, kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp nhà nước trong 2021.