Chi phí khấu hao sau thay đổi của TSCĐ khi nào được xem là chi phí hợp lý khi xác định chi phí thuế?

13/11/2023, 14:23
báo nói -

TCDN - Giải đáp vướng mắc về chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) vượt mức bị loại khi tính thuế TNDN.

Hỏi: Tôi có vướng mắc về chi phí khấu hao vượt mức bị loại khi tính thuế TNDN, cần được giải đáp như sau: DN chúng tôi kinh doanh các loại bao bì ngành giấy, các TSCĐ được trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng theo đúng khung thời gian trích khấu hao (từ 5 đến 15 năm) ban hành kèm theo Thông Tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài Chính.

Năm 2020 DN thực hiện việc thay đổi thời gian khấu hao của một số TSCĐ theo quy định tại Điều 10,Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 24 tháng 05 năm 2013 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Vậy tôi muốn được giải thích và hướng dẫn cách tính rõ hơn về chi phí khấu hao vượt mức theo Bộ Tài Chính quy định của TSCD khi tôi thay đổi giảm thời gian trích khấu hao. Và chi phí khấu hao sau thay đổi của TSCĐ khi nào được xem là chi phí hợp lý khi xác định chi phí thuế. Xin cám ơn!

Trả lời:

- Tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định:

“2. Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp”.

- Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

d) Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định”.

- Tại Phụ lục 1 - Khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định (Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính) quy định thời gian trích khấu hao tối thiểu và thời gian khấu hao tối đa đối với từng nhóm tài sản cố định.

- Tại khoản 1 Mục I Phụ lục 2 - Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính) quy định:

“1. Nội dung của phương pháp:

Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng như sau:

- Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của tài sản cố định = (bằng) Nguyên giá của tài sản cố định : (chia) Thời gian trích khấu hao”

Như vậy, mức trích khấu hao trung bình tối đa hàng năm của tài sản cố định = (bằng) Nguyên giá của tài sản cố định : (chia) Thời gian trích khấu hao tối thiểu của khung. Mức trích khấu hao trung bình tối thiểu hàng năm của tài sản cố định = (bằng) Nguyên giá của tài sản cố định : (chia) Thời gian trích khấu hao tối đa của khung.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định thì chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt mức tối thiểu hoặc tối đa theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thông báo cho độc giả được biết.

PV
Bạn đang đọc bài viết Chi phí khấu hao sau thay đổi của TSCĐ khi nào được xem là chi phí hợp lý khi xác định chi phí thuế? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận