Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

15/11/2023, 09:18

Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 với số phiếu tán thành ở mức 94,33%.