Không nộp báo cáo đầu tư cho Sở KHĐT thì có ảnh hưởng tới điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNDN không?

08/04/2024, 11:17
báo nói -

TCDN - Giải đáp vướng mắc về điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNDN của doanh nghiệp 100% vốn trong nước.

Hỏi: Theo quy định tại các văn bản hướng dẫn Luật thuế TNDN về việc ưu đãi thuế TNDN: “Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư”.

Căn cứ quy định trên, cơ quan quản lý thuế địa phương cho rằng nếu các Doanh nghiệp 100% vốn trong nước không có giấy chứng nhận đầu tư hoặc không thực hiện báo cáo đầu tư theo quy định của Luật đầu tư thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Luật thuế TNDN.

Tuy nhiên, theo văn bản hướng dẫn Luật đầu tư thì Doanh nghiệp 100% vốn trong nước không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không phải thực hiện thủ tục báo cáo giám sát đánh giá đầu tư cho Bộ/Sở kế hoạch đầu tư.

Tại Công văn số 820/BKHĐT- ĐTNN ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ KHĐT có nêu: “... pháp luật về đầu tư không quy định nhà đầu tư có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thì không được hưởng ưu đãi đầu tư”.

Như vậy, trường hợp Doanh nghiệp 100% vốn trong nước không nộp báo cáo đầu tư cho Sở KHĐT thì có ảnh hưởng tới điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNDN không?

Trả lời:

- Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015):

+ Tại Khoản 2 Điều 17 quy định thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư:

“2. Đối với dự án không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư mà không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư căn cứ điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính và cơ quan hải quan tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư.”

+ Tại Điểm a Khoản 2, Khoản 4 Điều 36 quy định về các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

“2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

...

4. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này.”

- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Khoản 1 Điều 18 quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

"1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

...”

+ Tại Điều 22 quy định về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế...”

- Về việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm, căn cứ theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP, Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT, Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT như trên.

Như vậy, trường hợp đơn vị là doanh nghiệp sản xuất phần mềm trong nước nếu đáp ứng các quy định hiện hành về doanh nghiệp sản xuất phần mềm thì vẫn được áp dụng ưu đãi thuế TNDN.

DN phần mềm trong nước không cần cấp GCN đầu tư mới được ưu đãi thuế, trường hợp đơn vị có yêu cầu cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện theo quy định Điều 37 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 như trên. Việc nộp Báo cáo đầu tư ko phải là điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế theo pháp luật về quản lý thuế hiện hành.

PV
Bạn đang đọc bài viết Không nộp báo cáo đầu tư cho Sở KHĐT thì có ảnh hưởng tới điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNDN không? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận