Một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

10/11/2023, 14:48

Quốc hội biểu quyết chính thức thông qua Nghị quyết về chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó số thu ngân sách nhà nước là 1.700.988 tỷ đồng, số chi ngân sách 2.119.428 tỷ đồng.