Thaco: Sức khỏe tài chính giảm, nợ tăng nhanh, doanh số bán hàng thụt lùi

10/10/2019, 07:05

TCDN - BCTC hợp nhất giữa niên độ của Thaco cho thấy: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư âm mạnh dẫn tới Thaco phải tăng cường vay nợ. Chi phí lãi vay của Thaco trong kỳ tăng 678 tỷ đồng, tăng 146% so với cùng kỳ năm 2018.

Vay nợ tăng dẫn tới chi phí lãi vay của Thaco trong kỳ tăng mạnh lên 678 tỷ đồng, tăng 146% so với cùng kỳ năm 2018.

Vay nợ tăng dẫn tới chi phí lãi vay của Thaco trong kỳ tăng mạnh lên 678 tỷ đồng, tăng 146% so với cùng kỳ năm 2018.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm

BCTC hợp nhất giữa niên độ của Thaco cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm, Thaco ghi nhận doanh thu thuần đạt 26.836 tỷ đồng, giảm 3,35 so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận gộp giảm 10% xuống còn 4.900 tỷ đồng. Trong 06 tháng đầu năm 2019, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) âm 5.485 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2018 dương 8.002 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới dòng tiền hoạt động kinh doanh âm là do các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 17.417 tỷ đồng lên 24.263 tỷ đồng. Trong đó khoản mục trả trước cho người bán ngắn hạn tăng mạnh từ 8.770 tỷ đồng lên 13.969 tỷ đồng.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm luôn là chỉ báo xấu đối với sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời, dòng tiền thuần hoạt động đầu tư của trong kỳ cũng âm 4.293 tỷ đồng. Tổng cộng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư 06 tháng đầu năm 2019 âm 9.778 tỷ đồng.

Cả dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư đều bị âm mạnh trong kỳ dẫn tới Thaco phải tăng cường vay nợ. 06 tháng đầu năm 2019, tiền thu từ đi vay của Thaco là 41.515 tỷ đồng. Tiền chi nợ gốc vay là 34.953 tỷ đồng.

Cùng với dòng tiền từ vay nợ, trong kỳ Thaco có thêm dòng tiền dương 3.988 tỷ đồng thu từ phát hành cổ phiếu và vốn góp của cổ đông không kiểm soát (cổ đông nắm giữ dưới 20% cổ phần và không có quyền kiểm soát công ty). Dòng tiền từ vay nợ và thu từ phát hành cổ phiếu, vốn góp giúp dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 9.794 tỷ đồng.

Nợ vay dài hạn và chi phí lãi vay tăng vọt

Trong kỳ, doanh thu bán xe đạt 23.597 tỷ đồng, giảm 4,3%. Doanh thu từ mảng bất động sản đạt 1.181 tỷ đồng doanh thu, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước.

Do tăng cường hoạt động vay nợ, cả số dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Thaco tại thời điểm ngày 30/6/2019 đều tăng mạnh so với thời điểm ngày 01/01/2019. Cụ thể: dư nợ vay ngắn hạn tăng 19,6% từ 22.270 tỷ đồng lên 26.627 tỷ đồng. Dư nợ vay dài hạn tăng 83,7% từ 2.618 tỷ đồng lên 4.809 tỷ đồng. Vay nợ tăng dẫn tới chi phí lãi vay của Thaco trong kỳ tăng mạnh lên 678 tỷ đồng, tăng 146% so với cùng kỳ năm 2018.

06 tháng đầu năm 2019, trung bình mỗi ngày Thaco trả 3,8 tỷ đồng tiền lãi vay. Ngoài chi phí lãi vay, các chi phí khác liên quan đến hoạt động tài chính cũng tăng dẫn tới chi phí tài chính trong kỳ của Thaco là 1.217 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2018.

Với quy mô tổng tài sản 86.248 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 34.914 tỷ đồng, các dấu hiệu trên chưa phải là vấn đề nghiêm trọng đối với Thaco nếu cải thiện tình hình dòng tiền, sức khỏe tài chính. Nếu không xử lý kịp thời, Thaco sẽ sớm phát sinh các vấn đề nghiêm trọng hơn. 

Việt Đặng
Bạn đang đọc bài viết Thaco: Sức khỏe tài chính giảm, nợ tăng nhanh, doanh số bán hàng thụt lùi tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan