Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023

01/07/2023, 09:03

Kinh tế - xã hội Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt được những kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp.