Tổng cục Thuế: Đẩy mạnh luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác hạn chế tối đa tiêu cực

20/02/2023, 10:26
báo nói -

TCDN - Tổng cục Thuế yêu cầu tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức thuế trong thực thi công vụ; đẩy mạnh việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra.

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 429/TCT-TCCB của Tổng cục Thuế gửi các Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Cục, Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức thuế trong thực thi công vụ.

Công văn nêu rõ, ngành Thuế được tổ chức theo hệ thống dọc từ trung ương đến địa phương, số lượng công chức, viên chức, người lao động rất lớn; trong triển khai công việc thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế; vì vậy, việc xây dựng văn hóa trong giao tiếp, thái độ, tác phong ứng xử, lề lối làm việc của công chức, viên chức thuế trong thực thi công vụ, nhất là trong tiếp xúc với người nộp thuế là hết sức cần thiết.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Thời gian gần đây, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, cả ngành Thuế phải có sự tập trung cao độ trong thực thi công vụ.

Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc bên cạnh việc nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong việc xây dựng các kế hoạch, giải pháp, biện pháp, lộ trình phù hợp và hiệu quả để tổ chức triển khai công việc, thì việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức thuế trong thực thi công vụ cũng hết sức cần thiết, cần triển khai đồng bộ, quyết liệt để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Thuế năm 2023.

Để đạt được mục tiêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế triển khai ngay một số công việc sau:

Thứ nhất, tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của công chức, viên chức theo Luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 10/6/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính quy định về trách nhiệm nêu gương đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, đảng viên ở các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 03/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ và thực thi công vụ, chống chạy chức, chạy quyền tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 08/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế văn hóa công sở tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Trong đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 19/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, đảng viên tại cơ quan thuế các cấp; Quyết định số 1036/QĐ-TCT ngày 11/6/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định về 10 điều kỷ luật đối với công chức, viên chức ngành Thuế; Công văn số 1199/TCT-KTNB ngày 23/3/3020 của Tổng cục Thuế về việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ đối với công chức, viên chức trong toàn ngành Thuế.

Thứ hai, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Phòng, Chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và các quy định, hướng dẫn có liên quan; Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; các chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Đẩy mạnh việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra. Đối với những công chức vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng; cố tình gây khó khăn phiền hà cho người nộp thuế, nếu chưa đến mức xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì đơn vị không được bố trí ở các bộ phận: tổ chức cán bộ, kiểm tra nội bộ, tài vụ quản trị, bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế trong thời hạn tối thiểu là 05 năm.

Thứ ba, coi trọng, đẩy mạnh việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cũng như phẩm chất đạo đức của công chức, viên chức; đồng thời, chú trọng, tập trung công tác kiểm tra, giám sát công chức, viên chức trong thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm minh các vi phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật của ngành. Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cũng như kiểm tra, giám sát đối công chức làm việc tại các chức năng quản lý thuế cơ bản và bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế.

Thứ tư, phát động phong trào thi đua, phấn đấu rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo, sáng kiến, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ cương, kỷ luật, thái độ xứng xử, phong cách làm việc trong quá trình thực thi công vụ và tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp trên cơ sở bám sát chủ đề, khẩu hiệu thi đua năm 2023 của Ngành “Kỷ cương, trách nhiệm; đổi mới, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2023”.

Thứ năm, Tổng cục Thuế giao Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng (Cục Kiểm tra nội bộ) tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tổ chức các đường dây nóng tại cơ quan, đơn vị để tiếp thu và lắng nghe ý kiến phản ảnh của người dân, người nộp thuế; tham mưu Tổng cục thành lập các Tổ kiểm tra của Tổng cục để kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ ở các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và các Cục Thuế.

Các Cục Thuế thành lập các Tổ kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc. Việc kiểm tra đột xuất công vụ tập trung vào các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức thuế trong quá trình thực thi công vụ theo quy định.

Thứ sáu, các Cục Thuế tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức thuế trong thực thi công vụ vào Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ và phòng chống tham nhũng định kỳ (Quý 1; 6 tháng; 9 tháng; năm).

Cục Kiểm tra nội bộ tổng hợp, báo cáo Tổng cục kết quả và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức thuế trong thực thi công vụ.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Tổng cục Thuế: Đẩy mạnh luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác hạn chế tối đa tiêu cực tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan