Tổng quan kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình KT - XH hội 6 tháng đầu năm vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, GDP tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng 2,04% của 6 tháng đầu năm 2020 và tốc độ tăng 5,74% của 6 tháng đầu năm 2021, nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng 7,28% và 6,98% của cùng kỳ năm 2018 và 2019.