Xuất khẩu cao su Việt Nam 10 tháng đầu năm 2023

01/12/2023, 19:50

Nhìn lại giá trị xuất khẩu cao su của Việt Nam trong 10 tháng 2023.