9 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước nộp NSNN lớn nhất năm 2019

Năm 2019, tổng các khoảng phát sinh phải nộp NSNN của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước là 241.260 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nộp 86.487 tỷ đồng; Tập đoàn Viễn thông quân đội nộp 36.033 tỷ đồng,...

NSNN_2019-01