Bức tranh ngân sách nhà nước Quý 1/2022

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết quý 1, tổng thu ngân sách nhà nước Quý 1/2022 ước đạt 460.600 tỷ đồng, chi ngân sách nhà nước đạt 351.300 tỷ đồng. Cân đối ngân sách nhà nước thặng dư 109.300 tỷ đồng.