Đề xuất giải pháp hoàn thuế GTGT tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

31/07/2023, 20:05

TCDN - Chính phủ yêu cầu nghiên cứu chính sách hoàn thuế GTGT để có đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm nguyên tắc xử lý thống nhất về khấu trừ và hoàn thuế GTGT, rà soát quy định về thủ tục, hồ sơ hoàn thuế tại pháp luật về quản lý thuế, bảo đảm công khai, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

Về Đề nghị xây dựng Luật thuế GTGT (sửa đổi), Chính phủ cơ bản thống nhất với 05 nhóm chính sách, gồm: (1) Hoàn thiện các quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT; (2) Hoàn thiện các quy định về giá tính thuế GTGT; (3) Hoàn thiện các quy định về thuế suất thuế GTGT; (4) Hoàn thiện các quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào; (5) Hoàn thiện các quy định về hoàn thuế GTGT.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của Thành viên Chính phủ với các yêu cầu sau:

Nghiên cứu thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về hoàn thiện chính sách thuế GTGT theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế, gắn với mở rộng cơ sở thuế, áp dụng mức thuế suất hợp lý, bảo đảm minh bạch, công bằng, góp phần thiết lập môi trường cạnh tranh phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển của nền kinh tế.

Nghiên cứu hoàn thiện các chính sách về đối tượng không chịu thuế GTGT để thu hẹp hơn nữa phạm vi áp dụng nhằm bảo đảm tính liên hoàn của sắc thuế này, tránh tạo ra kẽ hở để người nộp thuế lợi dụng gian lận, trốn thuế.

Đối với một số giải pháp sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT (như ban hành Danh mục về sản phẩm tài nguyên, khoáng sản xuất khẩu; tỷ lệ nguồn vốn khác trong hoạt động duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân; hàng hóa nhập khẩu để ủng hộ, tài trợ; dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích...) cần bổ sung cơ sở thuyết phục; giải pháp đề xuất bảo đảm minh bạch, khả thi, quản lý thu thuế được chặt chẽ.

Nghiên cứu hoàn thiện các chính sách về giá tính thuế và khấu trừ thuế GTGT (như giá đất được trừ, định mức đối với chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...) trên cơ sở đánh giá sự phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý, thống nhất với các luật chuyên ngành liên quan, bảo đảm tính ổn định của Luật.

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách về thuế suất thuế GTGT theo hướng giữ mức thuế suất theo quy định hiện hành; tiếp tục nghiên cứu thu hẹp nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 5% nhằm bảo đảm bình đẳng giữa các hoạt động kinh doanh, minh bạch; kế thừa quy định hiện hành về thuế suất đối với dịch vụ xuất khẩu và quy định cụ thể các trường hợp dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Nghiên cứu chính sách hoàn thuế GTGT để có đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm nguyên tắc xử lý thống nhất về khấu trừ và hoàn thuế GTGT, phù hợp với pháp luật có liên quan (như quy định về hoạt động tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư...); tiếp tục rà soát quy định về hoàn thuế tại Luật thuế GTGT cùng với rà soát quy định về thủ tục, hồ sơ hoàn thuế tại pháp luật về quản lý thuế, trường hợp cần thiết, kịp thời có giải pháp sửa đổi pháp luật về quản lý thuế phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, rõ ràng về trách nhiệm và xử lý vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Huyền Châu
Bạn đang đọc bài viết Đề xuất giải pháp hoàn thuế GTGT tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Bài 1: Doanh nghiệp kêu khó vì chậm hoàn thuế GTGT
Trong thời gian vừa qua, hàng loạt doanh nghiệp kiến nghị cơ quan thuế đẩy nhanh việc hoàn thuế GTGT để hỗ trợ doanh nghiệp có vốn quay vòng sản xuất. Tuy nhiên, trước thực trạng nhiều doanh nghiệp có rủi ro cao, cơ quan thuế bên cạnh việc hoàn thuế còn cần phải kiểm tra, xác minh tránh thất thu ngân sách nhà nước.
Nghiên cứu thu hẹp nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế GTGT 5%
Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu giữ mức thuế suất thuế GTGT theo quy định hiện hành, tiếp tục nghiên cứu thu hẹp nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 5% nhằm bảo đảm bình đẳng giữa các hoạt động kinh doanh, minh bạch, quản lý thu thuế hiệu quả...