[HỎI - ĐÁP] Chi phí thành lập doanh nghiệp được quy định thế nào?

12/04/2020, 11:34

TCDN -

Hỏi: 

Điều 47 - Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:

- Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo, quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động được phân bổ tối đa không quá 3 năm;

- Chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn doanh nghiệp không thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, phân bổ tối đa không quá 3 năm.

Quy định hiện hành của Thuế TNDN: Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển,... không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm.

Chúng tôi xin hỏi: 3 năm nêu trên theo quy định về thuế và kế toán là 3 năm tài chính hay quy đổi 3 năm nêu trên thành 36 tháng, vì 36 tháng có thể rơi vào 4 năm tài chính?

Đáp:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 47 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thì chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo, quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động, chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn mà doanh nghiệp không thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ được ghi nhận vào chi phí trả trước và các chi phí này được phân bổ tối đa không quá 3 năm tương đương với 36 tháng.

Theo BTC

Bạn đang đọc bài viết [HỎI - ĐÁP] Chi phí thành lập doanh nghiệp được quy định thế nào? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận