Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

[HỎI - ĐÁP] Mức thu, chế độ thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

21/02/2021, 13:20

TCDN -

Hỏi: Kính gửi Bộ tài chính, tôi thắc mắc về Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, có quy định nội dung chi từ thu phí nhưng không quy định định mức chi nên không có cơ sở để thực hiện chi. Rất mong được hướng dẫn từ Bộ để tôi thực hiện đúng quy định. Trân trọng cám ơn.

Đáp: 

- Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; trong đó Khoản 4 Điều 6 quy định:

4. Số tiền phí trích lại được chi cho các nội dung theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ; trong đó, các khoản chi khác liên quan đến thực hiện công việc và thu phí bao gồm cả các nội dung chi như sau:

a) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về chỉ tiêu và điều kiện dự tuyển dụng.

b) Kiểm tra hồ sơ, nhập dữ liệu, gửi thông báo đến các đối tượng tham gia dự tuyển dụng.

c) Biên soạn tài liệu thi, thuê hội trường, thuê giáo viên để tập huấn cho thí sinh, khai mạc kỳ thi; chi đi lại, ăn ở của giáo viên và thành viên của Hội đồng.

d) In, mua biên lai thu phí.

đ) Thuê phòng thi, tổ chức kỳ thi.

e) Chi xét duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng; họp Hội đồng thi, xây dựng đề thi và đáp án, coi thi, chấm thi, phúc tra bài thi.

g) Mua vật tư, văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, mẫu biểu.

h) Các công việc khác phục vụ trực tiếp cho công tác tuyển dụng công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Do vậy, đề nghị thực hiện đúng các nội dung liên quan đến việc thực hiện công việc tổ chức các kỳ thi tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 228/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Đối với các nội dung chi chưa quy định về mức chi cụ thể: Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, căn cứ khả năng ngân sách nhà nước, Sở Tài chính đề xuất mức chi phục vụ tổ chức thi tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức tại địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

Theo BTC

Bạn đang đọc bài viết [HỎI - ĐÁP] Mức thu, chế độ thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp