Infographics: Dấu ấn phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức độ khá cao. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động được nâng lên rõ rệt. Các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện đáng kể...