Kiểm toán kiến nghị nhiều nội dung tại Ngân hàng Nhà nước

07/12/2023, 14:47
báo nói -

TCDN - Kiểm toán kiến nghị nhiều nội dung tại NHNN trong việc cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn năm 2016-2020.

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố báo cáo kiểm toán việc thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn năm 2016-2020 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, kiểm toán kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chấn chỉnh, rút kinh nghiệm để có các giải pháp kịp thời trong việc thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra, trong đó tập trung vào các tồn tại sau: (i) Chậm tham mưu xây dựng, ban hành, hướng dẫn thực hiện Đề án, là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả thực hiện Đề án; (ii) trong việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Đề án, về khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong quá trình thực hiện chưa kịp thời.

NHNN chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến việc định giá khoản nợ/nợ xấu; phối hợp với Bộ Tài chính trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến thị trường mua bán nợ, chứng khoán hóa các khoản nợ để có thể giao dịch được trên thị trường chứng khoán.

Nghiên cứu và ban hành các quy định, chính sách nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc cơ cấu lại các TCTD yếu kém. Trong thời gian chờ phương án xử lý các TCTD yếu kém được phê duyệt bởi cấp thẩm quyền, nghiên cứu đề xuất giải pháp hỗ trợ đồng bộ nhằm từng bước khôi phục/khắc phục các tồn tại, hạn chế của các TCTD yếu kém.

Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan giải quyết triệt để các vướng mắc của các TCTD, VAMC liên quan đến công tác xử lý nợ xấu theo NQ42.

Khẩn trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn thẩm định khoản vay nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thẩm định giá khoản vay, đảm bảo khách quan trong việc thẩm định giá của các khoản nợ.

Kiểm toán kiến nghị NHNN phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp bên nhận chuyển giao là TCTD nước ngoài , pháp nhân nước ngoài trong trường hợp chuyển giao bắt buộc NHTM được kiểm soát đặc biệt, quy định cụ thể về danh mục, hình thức hồ sơ tài liệu cần cung cấp trong trường hợp bên nhận chuyển giao là nhà đầu tư nước ngoài, trường hợp chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của TCTD được kiểm soát đặc biệttrong trường hợp có cổ đông nhà nước.

Chỉ đạo cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (TTGSNH) và các TCTD thực hiện nghiêm các kiến nghị của KTNN, cơ quan TTGSNH làm đầu mối tiếp tục rà soát, sửa đổi và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về việc thực hiện Đề án để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, đảm bảo thực hiện thành công PACCL, trong giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, chỉ đạo Cơ quan TTGSNH và Cơ quan TTGSNH thuộc NHNN di thành tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, giám sát các TCTD, đánh giả ảnh hưởng của các rủi ro/rủi ro tiềm ẩn ánh hướng đến hệ thống để có cán bảo sớm nhằm ngăn ngừa nguy cơ vi phạm công như đàm bảo an toàn của hệ thẳng, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động giám sát đối với các TCTD trên cơ sở triển khai đồng bộ các công cụ, phương pháp giám sát rủi ro gắn liền với đẩy mạnh ứng dụng CNTT; kết hợp thanh tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật với thanh tra, giám sát rủi ro trong hoạt động của TCTD, tiến tới áp dụng phương pháp thanh tra, giám sát dựa trên cơ sở rủi ro theo thông lệ , chuẩn mực quốc tế.

Chỉ đạo các NHTMNN xây dựng phương án, lộ trình tăng vốn điều lệ khi thì làm cơ sở NHNN nghiên cứu, phối hợp với các Bộ, ngành trình cấp có thời quyền phê duyệt nhằm đảm bảo đủ vốn, phát huy vai trò dẫn dắt thị trường sĩ năng cao hiệu quả hoạt động của các NHTMNN.

Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn cơ quan chịu trách nhiệm và thời điểm xác định tỷ lệ nợ xấu của các TCTD để thực hiện mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt.

Nhật Tâm
Bạn đang đọc bài viết Kiểm toán kiến nghị nhiều nội dung tại Ngân hàng Nhà nước tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan