Tag: Thu ngân sách nhà nước
Doanh nghiệp chuyển nhượng vốn, thương hiệu, dự án... được 'ưu tiên' thanh kiểm tra thuế

Doanh nghiệp chuyển nhượng vốn, thương hiệu, dự án... được "ưu tiên" thanh kiểm tra thuế

27/01/2021, 15:31
Công tác thanh tra, kiểm tra thuế được đổi mới theo nguyên tắc quản lý rủi ro, tập trung vào các doanh nghiệp có rủi ro thu nộp Ngân sách Nhà nước lớn, các doanh nghiệp hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế, nợ đọng thuế lớn, các doanh nghiệp phát sinh chuyển nhượng vốn, thương hiệu, có dấu hiệu chuyển giá...
Năm 2021 yêu cầu tiết kiệm chi tối thiểu 15%

Năm 2021 yêu cầu tiết kiệm chi tối thiểu 15%

09/01/2021, 16:30
Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc đang áp dụng cơ chế tài chính đặc thù bằng các nguồn thu nghiệp vụ, nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của cấp có thẩm quyền thực hiện tiết kiệm chi tối thiểu 15% so với năm 2020.
1 2 3 4