Tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm

01/03/2023, 08:19

Trong 2 tháng đầu năm, kinh tế thế giới có những biến động phức tạp nên các chỉ số kinh tế - xã hội trong nước cũng có những thay đổi trái chiều: chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 6,3%; thu ngân sách nhà nước tăng hơn 10%; vốn FDI giảm 38%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13%...