Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa luật… phạm luật

06/09/2022, 14:47
báo nói -

TCDN - Kiểm toán Nhà nước chỉ ra rằng, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không căn cứ Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định, hồ sơ chưa đảm bảo chặt chẽ và chỉ định thầu không đúng quy định.

Theo báo cáo kiểm toán 2020 của Kiểm toán Nhà nước, tại thời điểm giao dự toán hỗ trợ cơ sở vật chất để sửa chữa, mua sắm tài sản, một số đơn vị chưa được ĐHQGHN phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dẫn đến chưa đảm bảo theo quy định tại mục B, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính (Khoa Luật 2.746,1 triệu đồng)

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Kiểm toán chỉ ra công tác mua sắm, sửa chữa tài sản chưa đảm bảo Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn, cụ thể tại Khoa luật: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không căn cứ Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định, hồ sơ chưa đảm bảo chặt chẽ, chưa logic, phê duyệt chủ trương đầu tư thang máy vận tốc 90m/phút với giá dự toán 1.120 triệu đồng; chỉ định thầu đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá trị lớn hơn 500 triệu đồng chưa phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP; chỉ định thầu đơn vị thực hiện dịch vụ vệ sinh với giá trị gói thầu 201,85 triệu đồng là không đúng quy định tại khoản 2 Điều 15 và khoản 1 Điều 19 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính.

Cơ sở thuyết minh một số đề tài cấp cơ sở chưa theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 tại Khoa Luật.

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, việc thu hợp đồng liên kết đào tạo thạc sĩ với các địa phương còn bất cập (Khoa Luật đã thu và quản lý 100% học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngoài ra địa phương thu thêm một khoản tương đường 30% học phí theo hướng dẫn số 4588/HD-ĐHQGHN ngày 28/11/2017 của ĐHQGHN, địa phương tự thu và trực tiếp quản lý, sử dụng, Khoa Luật không theo dõi khoản thu này); chưa ghi nhận doanh thu đối với một số hợp đồng đã đủ điều kiện tại Khoa Luật phản ánh thiếu doanh thu dịch vụ là 499 triệu đồng (lớp Tiếng anh tăng cường), phản ánh thiếu thu khác 22 triệu đồng.

Việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN: Qua kiểm toán, KTNN phát hiện một số đơn vị xác định không chính xác doanh thu, chi phí, dẫn đến KTNN xác định các khoản thuế phải nộp tăng thêm 1.336,1 triệu đồng gồm: Thuế TNCN 978,5 triệu đồng, thuế TNDN 306 triệu đồng (Khoa Luật 10,1 triệu đồng), thuế GTGT 9,1 triệu đồng, thuế nhà thầu 42,3 triệu đồng.

Việc trích lập, quản lý, sử dụng các quỹ tại Khoa Luật chưa dành tối thiểu 5% nguồn thu hợp pháp để phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học công nghệ theo quy định tại Khoản 6, Điều 12 Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014.

Một số dự án đã kết thúc từ nhiều năm, còn dư kinh phí nhưng không thuyết minh được nội dung chi, không rà soát xử lý theo hướng dẫn tại công văn số 9208/BTC-QLN ngày 11/7/2017 về chấp hành chế độ tài chính đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách trung ương; tiếp nhận dự án viện trợ nhưng không có quyết định phê duyệt dự án của ĐHQGHN (Khoa Luật).

Về chứng từ kế toán Khoa Luật, hồ sơ quyết toán không lưu trữ đầy đủ chứng từ kế toán. Hạch toán không chính xác tính chất các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên tài khoản phải thu, phải trả, TSCĐ.

Có 5/12 cơ sở đào tạo thực hiện tuyển sinh vượt hơn 10% so với chỉ tiêu đăng ký trong đó Khoa Luật thực hiện tuyển sinh vượt 11% (631/570 sinh viên). Một số ngành đào tạo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh vượt cao so với chỉ tiêu đăng ký (ngành Luật - Khoa Luật tuyển sinh vượt 44%).

Thanh Tầm
Bạn đang đọc bài viết Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa luật… phạm luật tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Trường đại học Kinh tế – Luật HCM thu một số khoản chưa có trong quy định
Kiểm toán chỉ ra còn tình trạng thu một số khoản chưa có trong quy định như Gia hạn thời gian học tập, bồi dưỡng kiến thức đầu vào, lệ phí bảng điểm, lệ phí làm thẻ sinh viên, khấu hao trang phục, bằng tốt nghiệp, lệ phí phúc khảo, lệ phí thư viện, xét miễn môn học, phí sinh hoạt công dân đầu khoá.