Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

08/11/2022, 07:00

Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Chính phủ trình Quốc hội nêu rõ dự toán tổng thu cân đối ngân sách là 1.620,7 nghìn tỷ đồng; dự toán tổng chi cân đối ngân sách là 2.076,2 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 291,6 nghìn tỷ đồng (tăng 16,3%) so với dự toán năm 2022.