[HỎI - ĐÁP] Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ theo Thông tư nào?

14/06/2022, 14:33

TCDN -

Hỏi: Theo Khoản 4 Điều 1 Thông tư 30/2010/TT-BTC ngày 5/3/2010 của Bộ Tài chính thì “4. Thời gian thực hiện phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với quản lý, bảo trì đường bộ; đường thuỷ nội địa. Phương thức đấu thầu: Thực hiện đối với công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, thời gian là 3 năm”.

Tuy nhiên, văn bản này đã bị bãi bỏ, thay thế bởi Thông tư 17/2020/TT-BTC không nhắc tới vấn đề này. Vậy, công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ bằng phương thức đấu thầu có được thực hiện 3 năm/lần không? Văn bản nào quy định vấn đề này? 

Đáp: 

Tại Biểu 01 về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo ngành, lĩnh vực giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên đã quy định: Dịch vụ lĩnh vực đường bộ, dịch vụ lĩnh vực đường thủy nội địa là dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo ngành, lĩnh vực thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu.

Tại Biểu 02 về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo ngành, lĩnh vực giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên đã quy định: “1. Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ (trong trường hợp dịch vụ này có định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá được cấp có thẩm quyền ban hành để làm cơ sở đặt hàng cho doanh nghiệp thực hiện).  2. Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.” là danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng.

Theo đó, việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định: “2. Quy định về đấu thầu và các nội dung liên quan đến đấu thầu sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); các pháp luật liên quan.”. Do đó, đối với thời gian thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ bằng phương thức đấu thầu thực hiện theo pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đề nghị độc giả hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn. 

Bạn đang đọc bài viết [HỎI - ĐÁP] Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ theo Thông tư nào? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận