[HỎI - ĐÁP] Điều kiện hưởng phụ cấp kiêm nhiệm

23/05/2021, 09:53

TCDN -

Hỏi: Tôi đang làm công tác kế toán tại Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng của huyện, theo quy định tại Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính thì Ban tôi thuộc nhóm II. Hiện tại, tại cơ quan tôi có trường hợp Bổ nhiệm Giám đốc là chuyên viên (và hưởng lương tại Phòng Kinh tế - hạ tầng) của Phòng Kinh tế - hạ tầng chuyển sang, trong quyết định bổ nhiệm có ghi " Ông Nông Văn A (là Giám đốc) được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,3/tháng và các khoản phụ cấp khác (nếu có) tại Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện theo quy định hiện hành". Như vậy Ông Nông Văn A (Giám đốc) ngoài khoản hưởng Phụ cấp chức vụ (Giám đốc) 0,3/ tháng, còn được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án theo quy định tại Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện nữa không?

Đáp:

1.  Tại điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước quy định về phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án như sau:“- Đối với cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án tại một BQLDA được hưởng phụ cấp quản lý dự án theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc tại BQLDA. Mức chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án một tháng cho một cá nhân tối đa bằng 50% tiền lương và phụ cấp lương một tháng của cá nhân đó.

  - Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm kiêm nhiệm ở nhiều BQLDA thì mức phụ cấp quản lý dự án kiêm nhiệm được xác định tương ứng với tỷ lệ thời gian làm việc cho từng BQLDA, nhưng tổng mức phụ cấp của tất cả các BQLDA làm kiêm nhiệm tối đa bằng 100% mức lương theo cấp bậc, phụ cấp lương được hưởng.

  - Những người đã hưởng lương theo quy định tại Khoản 1 Điều này không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại Khoản này.”

Căn cứ quy định nêu trên; cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc tại ban quản lý dự án; mức chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý một dự án một tháng cho một cá nhân tối đa bằng 50% tiền lương và phụ cấp lương một tháng của cá nhân đó; trường hợp kiêm nhiệm nhiều ban quản lý dự án thì mức phụ cấp tất cả các ban quản lý dự án kiêm nhiệm tối đa bằng 100% mức lương theo cấp bậc, phụ cấp lương được hưởng.

2. Tuy nhiên, nội dung câu hỏi của Độc giả có nêu: Giám đốc là chuyên viên của Phòng Kinh tế - hạ tầng chuyển sang, hưởng lương tại Phòng Kinh tế - hạ tầng.

Do đó, trường hợp điều động cán bộ công chức của Ủy ban nhân dân huyện sang làm việc 100% thời gian tại Ban quản lý dự án nhưng vẫn hưởng lương và phụ cấp hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện chi trả, liên quan đến quy định về việc điều động cán bộ công chức thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Bộ Nội Vụ. Do đó, đề nghị Quý Ban hỏi Bộ Nội Vụ để được hướng dẫn cụ thể.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Quý Độc giả biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Theo BTC

Bạn đang đọc bài viết [HỎI - ĐÁP] Điều kiện hưởng phụ cấp kiêm nhiệm tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận