Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

30/06/2024, 08:27

Nửa đầu năm nay, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc. Đáng chú ý GDP tăng 6,58%; thu ngân sách nhà nước tăng trên 15%; sản xuất công nghiệp tăng 7,54%; số doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 15 nghìn doanh nghiệp...