Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022

30/12/2022, 15:34

Năm 2022 kinh tế Việt Nam hồi phục và phát triển mạnh mẽ. GDP ước tính tăng 8,02% so với năm trước, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022; số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 208,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 30,3%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.784,8 nghìn tỷ đồng vượt dự toán 26,4%...