Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

30/03/2023, 21:05
báo nói -

TCDN - Nền kinh tế thị trường ở nước ta mặc dù có một số ưu điểm, thành tựu đạt được thì cũng tồn tại những vấn đề như thất nghiệp, lạm phát, khủng hoảng… Những tình trạng và hiện tượng đó trực tiếp hay gián tiếp đều có tác động ngược lại làm cản trở sự phát triển của xã hội, nền kinh tế.

3-1

TÓM TẮT:

Nền kinh tế thị trường ở nước ta mặc dù có một số ưu điểm, thành tựu đạt được thì cũng tồn tại những vấn đề như thất nghiệp, lạm phát, khủng hoảng… Những tình trạng và hiện tượng đó trực tiếp hay gián tiếp đều có tác động ngược lại làm cản trở sự phát triển của xã hội, nền kinh tế. Vì vậy sự tác động của Nhà nước vào nền kinh tế là tất yếu của sự phát triển kinh tế xã hội. Bài viết này nhằm phân tích vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đánh giá chung về thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

1. Chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước

Kinh tế thị trường cần có sự quản lý của Nhà nước nhằm đảm bảo cho nền kinh tế phát triển bền vững. Tuy nhiên với những mục tiêu khác nhau, chức năng kinh tế của Nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng khác với các Nhà nước khác. Các chức năng này về cơ bản gồm có:

Thứ nhất, Nhà nước đảm bảo sự ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội và thiết lập khuôn khổ luật pháp để tạo điều kiện cần thiết cho các hoạt động kinh tế vì ổn định chính trị, xã hội là điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế. Trong đó, bao gồm quy định về tài sản, hoạt động thị trường, quy định chi tiết cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các trách nhiệm tương hỗ của các liên đoàn lao động và ban quản lý và nhiều luật lệ để xác định môi trường kinh tế. Về nhiều mặt, các quyết định của khuôn khổ pháp luật xuất phát từ những mối quan hệ vượt ra ngoài lĩnh vực kinh tế đơn thuần. Các luật lệ đưa ra nhằm đáp ứng những giá trị và quan điểm được đồng tình rộng rãi về sự công bằng hơn là qua sự phân tích kinh tế được mài giũa cẩn thận về chi phí và lợi lộc. Ngoài ra, khuôn khổ pháp luật có thể tác động sâu sắc tới hành vi của các chủ thể và điều chỉnh hành vi kinh tế của họ.

Thứ hai, Nhà nước định hướng cho sự phát triển toàn bộ nền kinh tế và thực hiện điều tiết các hoạt động kinh tế để đảm bảo cho nền kinh tế thị trường tăng trưởng ổn định. Để thực hiện được chức năng này, Nhà nước không chỉ xây dựng các chiến lược và quy hoạch phát triển mà còn trực tiếp tham gia vào một số lĩnh vực để dẫn dắt nền kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển. Ngoài ra, các chính sách tài chính và tiền tệ để ổn định môi trường kinh tế vĩ mô là hết sức quan trọng nhằm tránh được những chấn động bởi các cuộc khủng hoảng kinh tế và lạm phát.

Thứ ba, Nhà nước đảm bảo cho nền kinh tế hoạt động có hiệu quả, các doanh nghiệp vì lợi ích cá nhân, chạy theo lợi nhuận có thể lạm dụng tài nguyên, tàn phá môi trường, tác động tới đời sống của con người. Vì vậy, Nhà nước phải thực hiện những tác động bên ngoài để nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội. Sự xuất hiện các tổ chức độc quyền trong nền kinh tế được coi là khuyết tật của cơ chế thị trường, đòi hỏi Nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ cạnh tranh, chống độc quyền để tăng tính hiệu quả của mô hình kinh tế này.

Thứ tư, Nhà nước cần hạn chế các mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, thực hiện công bằng xã hội. Sự tác động của cơ chế thị trường đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng không tự động mang lại những giá trị mà xã hội mong muốn và cố gắng vươn tới, không thể tự động đưa lại sự phân phối công bằng. Vai trò của Nhà nước trong chức năng này là việc thực hiện phân phối thu nhập quốc dân hợp lý, gắn mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Công cụ sử dụng chủ yếu là thuế, ngoài ra còn có hệ thống hỗ trợ thu nhập cho người già, người tàn tật, người không có việc làm nhằm tạo ra mạng lưới an toàn bảo vệ những người không may khỏi bị huỷ hoại về kinh tế. Điều này đã được chỉ rõ trong đặc điểm của nền kinh tế thị trường ở nước ta.

Thứ năm, chức năng cuối cùng được là việc tăng cường quản lý, bảo vệ tài sản công, kiểm kê, kiểm soát và hướng dẫn toàn bộ các hoạt động kinh tế - xã hội đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội. Chỉ khi hoàn thành tốt chức năng này chúng ta mới có một nền kinh tế độc lập, hiệu quả, một nền kinh tế xã hội đúng nghĩa.

2. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế

Nhà nước kiểu mới ở nước ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân ra đời từ sau cách mạng Tháng Tám (1945), đã quản lý kinh tế - xã hội qua các thời kỳ bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong công cuộc đổi mới, Nhà nước ta đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong quản lý kinh tế - xã hội, tiến hành đổi mới quản lý kinh tế nhưng vẫn giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo tăng trưởng kinh tế khá, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng; đã đổi mới cơ chế, chính sách quản lý kinh tế và điều hành, xử lý các tình huống hết sức phức tạp có kết quả tốt. Nhà nước cũng đã đổi mới hệ thống kinh tế nhà nước, đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước, đổi mới và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước phù hợp với cơ chế mới… do đó, đã góp phần to lớn vào phát triển kinh tế - xã hội và thành công của công cuộc đổi mới.

Về các chức năng cụ thể, từ khi đổi mới, Nhà nước đã thực hiện thành công các nội dung sau:

- Kịp thời ban hành và từng bước đưa vào cuộc sống một hệ thống luật pháp khá đầy đủ theo hướng đổi mới, tạo khuôn khổ pháp lý cơ bản cho nền kinh tế vận hành và phát triển với tốc độ cao, trong một thời gian dài.

- Huy động được nguồn lực tài chính khá lớn để chủ động đầu tư phát triển các lĩnh vực kết cấu hạ tầng cơ bản như giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc.

- Chuyển đổi cách thức định hướng, hướng dẫn từ trực tiếp sang gián tiếp: Nhà nước chủ yếu quản lý kinh tế vĩ mô, tăng cường sử dụng các chính sách kinh tế như tài chính, tiền tệ…

- Trong quá trình phát triển, Nhà nước thực hiện điều tiết thành công, đảm bảo các tiêu chí công bằng xã hội trong điều kiện trình độ phát triển kinh tế còn thấp.

- Bước đầu làm quen và từng bước đổi mới các phương pháp kiểm tra, kiểm soát phù hợp với điều kiện thị trường. Bên cạnh những thành tựu đạt được trong quá trình đổi mới, quản lý nhà nước về kinh tế còn hạn chế và yếu kém.

Thứ nhất, quản lý nhà nước chưa ngang tầm với đòi hỏi của thời kỳ mới, chưa phát huy đầy đủ mặt tích cực và hạn chế được tính tự phát, tiêu cực của kinh tế thị trường.

Thứ hai, hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách chưa đồng bộ và nhất quán, thực hiện chưa nghiêm.

Thứ ba, quản lý các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, giá cả, kế hoạch hoá, thương mại, phân phối thu nhập, đất đai, vốn và tài sản nhà nước chưa tốt và chậm đổi mới.

Thứ tư, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước còn nặng nề, quan hệ phân công và hiệp tác chưa rõ ràng, còn vướng mắc; tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phân tán cục bộ còn nghiêm trọng; cán bộ và công chức nhà nước còn nhiều hạn chế cả về trình độ, năng lực và phẩm chất, chưa tương xứng với yêu cầu của nhiệm vụ.

Thứ năm, cải cách hành chính tiến hành chậm, hiệu quả thấp.

Nguyên nhân của tình hình trên đây có nhiều, nhưng chủ yếu do:

- Nước ta đang trong quá trình đổi mới, cái cũ chưa xoá bỏ hết, cái mới chưa ra đời đồng bộ, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và quản lý nền kinh tế đang chuyển sang kinh tế thị trường là công việc mới, phải vừa làm, vừa tìm tòi, rút kinh nghiệm.

- Việc đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế trong điều kiện cụ thể của nước ta, vừa thiếu cơ sở lý luận khoa học nên khi thực hiện còn vướng mắc, hiệu quả và tác dụng còn hạn chế, vừa thiếu trách nhiệm và kiên quyết tự đổi mới, tự chỉnh đốn của các cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo sự trong sạch và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý.

- Sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước còn hạn chế.

3. Một số giải pháp

Quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức lớn. Chúng ta đã có kinh nghiệm và kết quả của hơn mười năm đổi mới, đang đứng trước xu thế mở cửa, hội nhập và hợp tác quốc tế; nhưng khủng hoảng kinh tế khu vực và thế giới; việc nhà nước phải tự đổi mới, tự cải cách; hệ thống quản lý càng trở nên phức tạp hơn; sự cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt - tất cả các yếu tố đòi hỏi quản lý nhà nước về kinh tế phải tiếp tục đổi mới một cách toàn diện. Yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục đổi mới để nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; cán bộ, công chức nhà nước, làm tốt công tác quản lý kinh tế - xã hội. Trong thời gian tới cần chú ý các giải pháp chủ yếu sau:

Một là, nhận thức và xử lý tốt mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân, giữa sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước về kinh tế, giữa quản lý nhà nước và quản lý của doanh nghiệp.

- Nhà nước là đại diện của nhân dân để quản lý đất nước, do nhân dân bầu ra và chịu sự giám sát của nhân dân. Do đó, Nhà nước phải tôn trọng quyền làm chủ của dân, phục vụ dân, nhân dân phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, chính là tự bảo vệ quyền làm chủ của mình. Trong nhận thức và xử lý các mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân cần thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng. Nếu không có Chính phủ thì nhân dân không ai dẫn đường".

Để tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ: "Thực hiện tốt quy chế dân chủ, mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý kinh tế - xã hội, thảo luậnvà quyết định những vấn đề quan trọng".

- Nhận thức và phân biệt rõ chức năng lãnh đạo của Đảng và chức năng quản lý của Nhà nước. Đảng lãnh đạo kinh tế bằng đường lối, chính sách và bằng phương pháp giáo dục, thuyết phục, còn Nhà nước thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng thành pháp luật, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng và thực hiện thể chế mới về kinh tế, tiến hành quản lý, điều hành nền kinh tế bằng tổng hợp các phương pháp quản lý, trong đó có cả những biện pháp gián tiếp, khuyến khích sự tự nguyện, tự giác, có cả những biện pháp bắt buộc, cưỡng chế. Thông qua nhà nước, Đảng đưa đường lối, chính sách của Đảng vào cuộc sống. Như vậy, Đảng phải tăng cường lãnh đạo nhà nước nhưng không làm thay nhà nước mà tạo điều kiện để phát huy tính chủ động và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của nhà nước.

- Đối với các doanh nghiệp, Nhà nước có chức năng và trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh tế đói với tất cả các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, không can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Riêng với các doanh nghiệp nhà nước, tuỳ theo sự phân cấp và uỷ quyền của Chính phủ mà các bộ, cơ quan chính phủ và uỷ ban nhân dân địa phương có trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với các doanh nghiệp trên một số chức năng nhất định nhưng phải tôn trọng quyền tự chủ, không can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hai là, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế.

Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản của quản lý kinh tế, càng có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức và hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế, được thể hiện trên hai nội dung chủ yếu sau đây:

- Nâng cao hiệu lực quản lý thống nhất của Nhà nước trung ương đi đôi với phân cấp quản lý cho địa phương. Để thực hiện nguyên tắc này, nhà nước trung ương tập trung quản lý ở tầm chiến lược, tầm vĩ mô bao gồm việc hoạch định chiến lược, chính sách quốc gia, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, các chính sách kinh tế lớn có tác dung chung cho toàn bộ nền kinh tế. Còn chính quyền địa phương có trách nhiệm và thẩm quyền quyết định những vấn đề của địa phương, đặc biệt là về kế hoạch đầu tư cho khu vực công cộng, thu chi ngân sách, về tổ chức và nhân sự hành chính địa phương, xử lý các vụ việc hành chính. Ngay trong chính quyền địa phương cũng phải có sự phân cấp theo hướng cấp nào nắm thông tin đầy đủ hơn, giải quyết vấn đề sát thực tế hơn thì giao thẩm quyền và nhiệm vụ cho cấp đó.

- Tăng cường phối hợp quản lý theo ngành và theo lãnh thổ. Các ngành trung ương có trách nhiệm quản lý theo ngành trên phạm vi cả nước bao gồm tất cả các thành phần kinh tế. Chính quyền địa phương có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội trên phạm vi lãnh thổ, kể cả kiểm tra kiểm soát việc chấp hành pháp luật đối với các cơ quan và tổ chức thuộc ngành cấp trên hoạt động trên địa bàn lãnh thổ, đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả và thông suốt.

Ba là, đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước

Cải cách nền hành chính nhà nước là yêu cầu của nhiều quốc gia, nhưng đối với nước ta hiện nay, đây là một nhiệm vụ hết sức cấp bách nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém của quản lý nhà nước kiểu cũ, xây dựng một Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân, có khả năng quản lý nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, còn rất mới mẻ và rất phức tạp, sớm thích nghi và hoà nhập với thị trường thế giới. Cải cách nền hành chính nhà nước là một cuộc đấu tranh hết sức gay go để khắc phục cái cũ, xây dựng cái mới bao gồm hàng loạt vấn đề, trong đó tập trung vào một số việc chủ yếu sau đây:

- Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh hệ thống luật pháp kinh tế, bao gồm hệ thống luật và văn bản pháp quy nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hình thành đồng bộ các yếu tố thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới công tác kế hoạch hoá đảm bảo phù hợp và định hướng được nền kinh tế thị trường đang trong bước sơ khai và nhiều biến động; xây dựng và hoàn chỉnh các chính sách kinh tế và xã hội, trong đó quan trọng nhất là chính sách tài chính - tiền tệ.

- Cải cách một bước thủ tục hành chính cả về quy chế và tổ chức thực hiện, giảm đến mức tối đa các thủ tục, quy chế và tình trạng quan liêu, phiền hà đối với nhân dân và các doanh nghiệp.

- Sắp xếp lại và chấn chỉnh tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế, đảm bảo cho bộ máy tinh gọn, đủ khả năng quản lý và xử lý tốt các vấn đề nảy sinh trong nền kinh tế, đảm bảo cho bộ máy tinh gọn, đủ khả năng quản lý và xử lý tốt các vấn đề nẩy sinh trong nền kinh tế thị trường, tập trung vào chứuc năng quản lý kinh tế vĩ mô, giảm dần đi tới xoá bỏ chế độ chủ quản đối với doanh nghiệp nhà nước. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế phải gắn liền với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước có phẩm chất, trình độ và năng lực trong quản lý nền kinh tế thị trường.

Bốn là, đẩy mạnh đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng

Quan liêu và tham nhũng đi liền với nhau như hình với bóng, là căn bệnh vốn có của nhà nước nói chung. Riêng ở nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp chưa hoàn toàn xoá bỏ, cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước ra đời chưa đồng bộ là điều kiện tốt cho tệ quan liêu, tham nhũng phát triển, vừa cản trở sự phát triển của đất nước, vừa làm mất uy tín và làm suy yếu hiệu lực quản lý của nhà nước. Do đó, đấu tranh kiên quyết xoá bỏ tệ quan liêu, tham nhũng trở thành một nhiệm vụ cấp bách trước mắt của toàn Đảng, toàn dân ta. Văn kiện Đại hội IX của Đảng đã nhấn mạnh phải kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, gắn với chống lãng phí, quan liêu, buôn lậu, đặc biệt chống các hành vi lợi dụng chức quyền để sách nhiễu, tham ô, nhận hối lộ, làm giàu bất chính.

Đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng phải vận dụng tổng hợp các biện pháp hành chính - tổ chức, kinh tế và giáo dục, trước mắt cần chú trọng các biện pháp sau:

- Phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân trong hoạt động kinh tế và tham gia quản lý kinh tế, trong việc phát hiện, tố cáo, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng.

- Bổ sung, hoàn thiện cơ chế và chính sách quản lý kinh tế phù hợp với quy luật của cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mọi thể chế, quy định phải minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, công khai, đảm bảo cho moi người có thể nắm bắt, thực hiện, kiểm tra, kiểm soát.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp lại bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tinh gọn, xoá bỏ các thủ tục phiền hà, nâng cao trách nhiệm phục vụ của các cơ quan công quyền và công chức nhà nước.

- Đề cao kỷ cương, phép nước, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức phạm tội tham nhũng, làm giàu bất chính, đồng thời nghiêm trị những người vu cáo, làm mất danh dự và uy tín của cán bộ, công cụ quản lý nhà nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin, NXB Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội - 2021

2. Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 2008

3. Một số vấn đề về Nhà nước quản lý vĩ mô nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội 1994.

Nguyễn Thị Quý

Đại học Công nghệ Đồng Nai

Tạp chí in số tháng 3/2023
Bạn đang đọc bài viết Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN tại chuyên mục Bài báo khoa học của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận