5 doanh nghiệp "khủng" có vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng