Bộ Tài chính nói về việc thay đổi thông báo nộp tiền sử dụng đất

15/12/2022, 16:35

TCDN - Bộ Tài Chính trả lời về việc thay đổi thông báo nộp tiền sử dụng đất khi đã được cấp quyền sử dụng đất.

Hỏi: Về việc thay đổi thông báo nộp tiền sử dụng đất khi đã được cấp quyền sử dụng đất có sự khác nhau rất lớn có đúng qui định của pháp luật không?. Ông Bùi Văn Thiết ở phường Phú Thủy (Phan Thiết, Bình Thuận) đã được cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất vào năm 2017 đồng thời nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất lần 1 (2017 - 320 triệu) của Chi cục Thuế Phan Thiết. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và trùng hợp với thời gian dịch Covid – 19, nên gia đình không có điều kiện thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất và không được Chi cục Thuế mời lên để nhắc nhở hoặc xử phạt việc chấm nộp tiền sử dụng đất hay quyết định hủy thực hiện nghĩa vụ thông báo nộp tiền sử dụng đất đối với ông.

Sau khi vay mượn đủ số tiền 320 triệu để nộp thì Chi Cục Thuế Phan Thiết “Quay xe” và ra thông báo lần 2 (2022 - 2,215 tỷ). Như vậy số tiền sử dụng đất lần 1 so với lần 2 có sự chênh lệch quá lớn 1,9 tỷ so với gia đình có công với cách mạng. Hỏi: Việc thay đổi thông báo nộp tiền sử dụng đất khi đã được cấp quyền sử dụng đất có sự khác nhau rất lớn của Chi cục Thuế Phan Thiết có đúng qui định của pháp luật không?. Và nếu đúng thì căn cứ vào văn bản qui định pháp luật nào?. Trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Tại khoản 2, khoản 7 Điều 11 Luật Khiếu nại 2011, quy định về các trường hợp không thụ lý giải quyết:

“2. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại…

7.. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;”

 Trên cơ sở nội dung trên, trường hợp ông Phúc là người đứng tên trong Đơn phản ánh nhưng không liên quan trực tiếp đến quyền lợi đối với nội dung khiếu nại của ông Bùi Văn Thiết và đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Thiết đã được Cục Thuế giải quyết khiếu nại (lần hai) theo Quyết định số 1298/QĐ-CTBTH ngày 09/9/2022 về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Thiết, nên các Đơn phản ánh của ông Phúc nêu trên thuộc trường hợp không thụ lý giải quyết theo quy định Luật Khiếu nại.

Tuy nhiên, liên quan đến nội dung ông Phúc đã nêu trong các Đơn phản ánh, Phiếu hỏi đáp chính sách thuế gửi đến Cục Thuế và đối chiếu với chính sách thu tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành, Cục Thuế có ý kiến trao đổi với ông Phúc như sau:

1. Về tiền chậm nộp.

 Tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất, có nêu:

          “…

c) Quá thời hạn quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ”.

Tại điểm a khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, có nêu: “2. Mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp được quy định như sau:a) Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp”.

 Tại điểm a khoản 1 Điều 42 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về tính tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn: “1. Tính tiền chậm nộp tiền phạt

a) Tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì bị tính tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp”.

Đối chiếu với quy định trên, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo thời gian quy định trong thông báo của cơ quan Thuế thì phải nộp tiền chậm nộp theo mức quy định là 0,03%/ngày. Đối với trường hợp chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp, Vì vậy, nội dung ông Phúc phản ánh trong Đơn ghi ngày 05/10/2022 thể hiện nội dung “…Như vậy, theo Nghị định 125 thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận nhưng chậm nộp tiền sử dụng đất so với hạn quy định thì sẽ tính tiền chậm nộp  theo mức 0,05%/ngày (trước đây là 0,03%)” là chưa phù hợp theo quy định pháp luật thuế.

2. Chính sách thu tiền sử dụng đất.

- Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất ghi ngày 15/7/2017 của ông Bùi Văn Thiết được CN Văn phòng ĐKĐĐ Phan Thiết xác nhận ghi nợ vào ngày 16/5/2017 với nội dung “Nợ tiền sử dụng đất, số tiền 316.500.000 đồng (ba trăm mười sáu triệu năm trăm ngàn đồng) theo Thông báo nộp tiền sử dụng đất số 856/17/TB-CCT ngày 09/5/2017 của Chi cục Thuế thành phố Phan Thiết” trên Giấy Chứng nhận quyền SDĐ, quyền SHN ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND Phan Thiết cấp ngày 22/5/2017 (ghi nợ trước ngày Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ về sửa đổi Điều 16 NĐ số 45/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành là ngày 10/12/2019).

- Tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ quy định về “Xử lý chuyển tiếp”:

1. Hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật từng thời kỳ mà đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì thực hiện như sau:…

“b) Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất.

Quá thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ”.

Trên cơ sở các quy định trên, trường hợp ghi nợ của ông Bùi Văn Thiết trước thời điểm Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ về sửa đổi Điều 16 NĐ số 45/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 10/12/2019); ngày 10/6/2022, ông Bùi Văn Thiết mới có đơn đề nghị thanh toán nợ gửi Chi cục Thuế TP Phan Thiết nên đã quá thời hạn 5 năm theo chính sách quy định về thanh toán nợ so với xác nhận của VPĐKĐĐ Phan Thiết là 25 ngày (10/6/2022 – 16/5/2017) hoặc cũng quá thời hạn 5 năm so với GCNQSDĐ của UBND Phan Thiết là 19 ngày (10/6/2022 – 22/5/2017) nên cơ quan Thuế áp dụng giá đất và chính sách tại thời điểm trả nợ theo điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ để giải quyết khiếu nại là đúng quy định.

Đối với nội dung Đơn phản ánh ghi ngày 06/10/2022 của ông Phúc viện dẫn căn cứ pháp lý theo điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ đối với trường hợp thanh toán nợ tiền sử dụng đất của ông Bùi Văn Thiết là không phù hợp vì lý do điều khoản này chỉ áp dụng đối với trường hợp ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất sau khi Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (từ ngày 10/12/2019 trở về sau).

PV
Bạn đang đọc bài viết Bộ Tài chính nói về việc thay đổi thông báo nộp tiền sử dụng đất tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan