Bộ Tài chính siết việc tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách nhà nước

08/03/2023, 07:00
báo nói -

TCDN - Bộ Tài chính vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.

Cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết

Bộ Tài chính cho biết, để siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước (NSNN)…, Bộ Tài chính đã đặt ra một số chỉ tiêu cần thực hiện trong năm 2023.

Bộ Tài chính siết chặt việc tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính siết chặt việc tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách nhà nước.

Cụ thể, các đơn vị thuộc bộ thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa – NSNN; bảo đảm chi NSNN tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được Bộ Tài chính giao, trong đó chú trọng cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là chi mua sắm công, đi công tác trong và ngoài nước, sử dụng ô tô công, tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát, tiết kiệm điện, xăng dầu… để dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển và chi các nhiệm vụ cấp bách khác. Kiểm soát chặt chẽ công tác phân bổ, quản lý, sử dụng các khoản chi NSNN.

Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL để từng bước giảm chi hỗ trợ từ NSNN cho các đơn vị này theo lộ trình, nâng cao hiệu quả chi NSNN cho các đơn vị này để cơ cấu lại NSNN, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập của viên chức trong ĐVSNCL.

Nghiêm cấm việc quyết toán chi NSNN không có khối lượng, không đúng thủ tục

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đặt ra, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của Luật NSNN trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí NSNN. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và điều hành dự toán NSNN.

Tiếp tục tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành và xử lý các công việc trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, qua đó tiết kiệm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu…, chi phí đi lại, ăn ở của đại biểu. Thực hiện tốt quy định về chế độ chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo, chế độ tiếp khách trong nước và quốc tế; hạn chế phô trương, hình thức, tiếp khách tràn lan gây lãng phí NSNN. Thực hiện lồng ghép các nội dung, vấn đề, công việc cần xử lý để kết hợp tổ chức các cuộc họp hợp lý…

Rà soát các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định để ưu tiên bố trí nguồn lực; cắt giảm các chương trình, dự án có nội dung trùng lặp, kém hiệu quả. Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ đối với ĐVSNCL theo hướng tăng cường phân cấp và tăng cường tực chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ…

Đặc biệt, Bộ Tài chính lưu ý thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính sử dụng kinh phí NSNN chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về quyết toán NSNN của đơn vị mình và có trách nhiệm thẩm định, xét duyệt quyết toán NSNN đối với đơn vị trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật. Nghiêm cấm việc quyết toán chi NSNN không có khối lượng, không đúng thủ tục, sai nội dung; phát hiện và xử lý kịp thời trường hợp chi sai quy định.

Đồng thời, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phải điều hành, quản lý chi NSNN trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; thực hiện triệt để tiết kiệm toàn diện các nội dung chi, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên NSNN.

PV
Bạn đang đọc bài viết Bộ Tài chính siết việc tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách nhà nước tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan