Doanh nghiệp có thể được tạm nộp 80% thuế TNDN trong 4 quý

14/09/2022, 13:45
báo nói -

TCDN - Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.

Bộ Tài chính vừa Tờ trình Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hiện đang quy định doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp thuế TNDN của 3 quý đầu năm tính thuế không thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp cả năm theo quyết toán thuế TNDN năm. Nếu tổng số đã tạm nộp của 3 quý đầu năm thấp hơn 75% số thuế phải nộp của cả năm thì doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp tính trên số thuế thấp hơn 75%.

Sửa đổi quy định tạm nộp thuế TNDN sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

Sửa đổi quy định tạm nộp thuế TNDN sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

Với quy định trên, thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp “lo lắng” và gặp khó khăn khi ước tính kết quả kinh doanh vào quý 3 sẽ không chính xác. Và đến quý 4, nếu doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt hơn các quý trước thì lại đối mặt với rủi ro phạt chậm nộp nên làm giảm động lực phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

Cũng theo đánh giá của Bộ Tài chính, thực hiện quy định nêu trên, đến thời hạn tạm nộp thuế TNDN của quý 3 doanh nghiệp cần ước tính số thuế TNDN phải nộp của cả năm làm cơ sở để xác định số thuế tạm nộp của 3 quý đầu năm (thời hạn này là ngày 30 tháng 10 hằng năm đối với doanh nghiệp có năm tài chính trùng với năm dương lịch). Việc yêu cầu doanh nghiệp ước số thuế phải nộp cả năm trong khi còn 2 tháng mới kết thúc năm là chưa hợp lý về mặt thời điểm nên chưa thực sự tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ sửa đổi quy định tạm nộp thuế TNDN quý tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, đồng thời, điều chỉnh tương ứng quy định tại điểm c và điểm g khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tạm nộp thuế TNDN quý của hãng vận tải nước ngoài.

Đối với việc sửa đổi quy định tại điểm b, điểm c, điểm g khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP theo hướng tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu thì phải nộp tiền chậm nộp.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ cho phép áp dụng quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 1 dự thảo Nghị định từ kỳ tính thuế năm 2021 trở đi. 

Để đảm bảo quyền lợi cho những doanh nghiệp đã thực hiện tạm nộp 3 quý đầu năm 2021 đạt mức quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định không điều chỉnh lại việc tính tiền chậm nộp theo quy định tại dự thảo Nghị định đối với những trường hợp này. Trường hợp doanh nghiệp tạm nộp 3 quý đầu năm 2021 không đạt mức quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì được thực hiện theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 1 Nghị định này. Đối với trường hợp người nộp thuế đã được thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế năm 2021 và khi áp dụng quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 1 Nghị định này mà được giảm tiền chậm nộp thì người nộp thuế có quyền đề nghị cơ quan thuế điều chỉnh giảm tiền chậm nộp.

Theo Bộ Tài chính, đối với nội dung sửa đổi quy định về tạm nộp thuế TNDN quý không làm ảnh hưởng đến tổng thu ngân sách nhà nước vì nghĩa vụ thuế trong kỳ tính thuế được xác định khi quyết toán là không thay đổi và doanh nghiệp có trách nhiệm nộp đủ vào ngân sách nhà nước trong năm tiếp theo.

Chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế Toán và Tư Vấn Thuế Trọng Tín, Trưởng Ban Chính sách Hội Tư Vấn và Đại Lý Thuế Tp.HCM cho rằng, do chính sách tạm nộp thuế TNDN tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP chưa phù hợp với thực tiễn khi áp dụng gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp chính vì vậy sửa quy định này là vô cùng cần thiết và cấp bách.

“Thực tế quy định sửa tạm nộp thuế TNDN lần này không phải là quy định mới vì nó đã được áp dụng ổn định và hiệu quả nhiều năm qua. Do đó, không nhất thiết phải đánh giá tác động cũng như thẩm định theo quy trình luật định, nên chăng cần áp dụng quy trình rút gọn để Nghị định sớm có hiệu lực và đi vào cuộc sống đồng thời hỗ trợ cho doanh nghiệp có điều kiện thực hiện chính sách pháp luật tốt nhất. Vì vậy theo tôi Chính phủ nên sớm thông qua và ban hành Nghị định sửa đổi quy định này càng sớm càng tốt”, ông Được kiến nghị.

Dự thảo sửa đổi điểm b khoản 6 Điều 8, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

Thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài; thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này). Người nộp thuế phải tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính) và được trừ số thuế đã tạm nộp với số phải nộp theo quyết toán thuế năm.

Người nộp thuế thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

Người nộp thuế không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 4 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Người nộp thuế có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ phù hợp với quy định của pháp luật thì thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy theo tỷ lệ 1% trên số tiền thu được.

Trường hợp chưa bàn giao trong năm thì người nộp thuế không tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm mà tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi bàn giao bất động sản đối với từng phần hoặc toàn bộ dự án”.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp có thể được tạm nộp 80% thuế TNDN trong 4 quý tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Đề xuất sửa đổi quy định tạm nộp thuế TNDN 3 quý đầu năm
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo sửa đổi một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, trong đó có điều khoản tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.
Bộ Tài chính nói gì về quy định tạm nộp thuế TNDN?
Bộ Tài chính cho biết, liên quan đến quy định tạm nộp thuế TNDN, cơ quan này sẽ nghiên cứu để quy định đối với hồ sơ quyết toán thuế tại dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế đảm bảo đáp ứng quy định.