Lợi nhuận của các Tập đoàn, Tổng công ty ngày càng giảm

13/10/2020, 13:59

TCDN - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, từ năm 2018 – 2020, lợi nhuận của các Tập đoàn, Tổng công ty có chiều hướng giảm, đặc biệt là năm 2020 giảm tới gần 50% do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của 80 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ-con, tổng doanh thu của các Tập đoàn, Tổng công ty đạt 1.420.911 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện năm 2017 (Công ty mẹ đạt 859.891 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2017; lãi phát sinh trước thuế của các Tập đoàn, Tổng công ty đạt 152.168 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện năm 2017 (Công ty mẹ đạt 108.085 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện năm 2017).

Thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước của các Tập đoàn, Tổng công ty đạt 231.697 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2017 (Công ty mẹ đạt 119.712 tỷ đồng, giảm 1% so với số thực hiện năm 2017).

Theo báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp của cơ quan đại diện chủ sở hữu, giai đoạn 2016-2018 hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh có lãi, hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu giám sát do chủ sở hữu giao và được xếp loại A và B (trừ các doanh nghiệp có lỗ phát sinh); Tỷ suất Lãi phát sinh trước thuế/Tổng tài sản bình quân của các Công ty mẹ năm 2018 là 6%, Tỷ suất Lãi phát sinh trước thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân của các Công ty mẹ năm 2018 là 10%.

Lợi nhuận của nhiều Tập đoàn, Tổng công ty giảm mạnh.

Lợi nhuận của nhiều Tập đoàn, Tổng công ty giảm mạnh.

Bên cạnh đó, vẫn có doanh nghiệp có lỗ phát sinh trong năm 2018 và còn lỗ lũy kế, cụ thể: Lỗ phát sinh theo báo cáo hợp nhất của 3 Tập đoàn, Tổng công ty là 1.297,848 tỷ đồng (gồm Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty 15, Tổng công ty Viễn thông toàn cầu); Lỗ phát sinh theo báo cáo của 2 Công ty mẹ (Công ty mẹ - TCT Cà phê VN, Công ty mẹ - TCT 15) là 193,097 tỷ đồng; Lỗ lũy kế: Báo cáo hợp nhất có 10 Tập đoàn, Tổng công ty còn lỗ lũy kế là 9.025,902 tỷ đồng và 4 Công ty mẹ còn lỗ lũy kế là 1.054,262 tỷ đồng.

Năm 2019 còn 55 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước. Tổng tài sản là 2.669.966 tỷ đồng (Công ty mẹ là 1.862.059 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu là 1.247.187 tỷ đồng (Công ty mẹ là 1.095.700 tỷ đồng).

Tổng doanh thu là 1.471.757 tỷ đồng (Công ty mẹ là 852.074 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế là 144.412 tỷ đồng (Công ty mẹ là 72.978 tỷ đồng). Số phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước là 182.272 tỷ đồng (Công ty mẹ là 121.723 tỷ đồng).

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, năm 2020, do bị ảnh hướng của dịch Covid-19 nên hầu hết các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty có thể không đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra và đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.

Theo dự toán ngân sách năm 2020 của 55 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước đã lập và gửi về Bộ Tài chính tổng doanh thu dự kiến đạt  1.327.496 tỷ đồng (Công ty mẹ dự kiến đạt 847.537 tỷ đồng);

Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến đạt 78.086 tỷ đồng (Công ty mẹ dự kiến đạt 74.940 tỷ đồng) giảm đến gần 50% so với năm 2019.

Các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước dự kiến đạt 157.273 tỷ đồng (Công ty mẹ dự kiến đạt 95.508 tỷ đồng).

Huyền Châu
Bạn đang đọc bài viết Lợi nhuận của các Tập đoàn, Tổng công ty ngày càng giảm tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp