Những sai sót thường gặp khi quyết toán thuế TNDN năm 2022

16/03/2023, 07:08
báo nói -

TCDN - Xác định doanh thu, xác định chi phí khấu trừ khi quyết toán thuế TNDN là những vấn đề dễ xảy ra sai sót khi doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN năm 2022.

Xác định doanh thu

Cục Thuế Bình Định vừa có lưu ý về những sai sót thường gặp khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2022.

Căn cứ quy định về doanh thu quyết toán thuế TNDN tại Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 và Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/201 của Bộ Tài chính quy định về xác định doanh thu quyết toán thuế TNDN, Cục Thuế lưu ý một số sai sót thường gặp khi quyết toán thuế như sau:

Doanh thu kê khai quyết toán khác doanh thu phát sinh trên hóa đơn nhưng doanh nghiệp không thuyết minh được tính hợp lý.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Kê khai doanh thu quyết toán thuế TNDN thấp hơn doanh thu người mua thực tế thanh toán.

Doanh thu quyết toán chênh lệch với doanh thu phát sinh trên Tờ khai GTGT trong năm nhưng không thuyết minh được tính hợp lý.

Kê khai doanh thu quyết toán chênh lệch với phát sinh có TK511 nhưng không thuyết minh được tính hợp lý.

Tổng phát sinh Nợ TK131 trừ tổng phát sinh Có TK3331 lớn hơn tổng phát sinh  Có TK 511 nhưng không thuyết minh tính hợp lý (trừ hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và hàng hóa không tính thuế đầu ra).

Phát sinh các khoản phải thu trên tài khoản công nợ nhưng nhưng không thuyết minh được đây là các khoản không phải là doanh thu tính quyết toán thuế TNDN.

Người mua chấp nhận thanh toán hàng hóa dịch vụ bán ra kể cả khoản phụ thu phụ trội nhưng không kê khai quyết toán thuế TNDN với lý do người mua chưa thanh toán.

Chủ đầu tư đã nghiệm thu giá trị khối lượng XDCB chấp nhận thtoán, đã bàn giao nhà cho khách hàng theo hợp đồng đối với kinh doanh bất đông sản nhưng không kê khai quyết toán thuế TNDN.

Kê khai doanh thu quyết toán không tương ứng với chi phí quyết toán thuế TNDN.

Kê khai tỉ giá doanh thu xuất khẩu đối với ngày ghi nhận doanh thu bị sai so tỉ giá mua của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản.

Xác định chi phí tính trừ

Bên cạnh những lưu ý xác định doanh thu, khi quyết toán thuế TNDN việc xác định chi phí tính trừ cũng rất dễ gặp sai sót.

Theo Cục Thuế Bình Định, căn cứ quy định về chi phí tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thuế TNDN tại Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, có 10 sai sót thường gặp về chi phí tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế.

Cụ thể, mức tiêu hao chi phí nguyên vật liệu, giá vốn hàng hóa cao bất thường so với doanh nghiệp cùng điều kiện, cùng địa bàn nhưng không thuyết minh được tính hợp lý.

Hạch toán chi phí tiền lương lớn hơn số thực chi, đưa vào danh dách chi tiền lương tại đơn vị nhưng lao động đã đăng ký tiền lương ở đơn vị khác.

Lãi vay không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như đầu tư riêng cho cá nhân giám đốc, phát sinh trong giai đoạn đầu tư nhưng không vốn hóa, xuất hiện giao dịch liên kết (GDLK) khi vay của Ngân hàng, của Giám đốc tới ngưỡng nhưng không tự giảm lãi vay GDLK khi quyết toán.

Giảm thiểu chi phí dở dang cuối kỳ (TK154) nhưng thiếu căn cứ, không thuyết minh được tính hợp lý so với quy trình sản xuất sản phẩm.

Tổng phát sinh có các TK 632, 641, 642 chênh lệch với các chỉ tiêu tương ứng: giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý thuộc Phụ lục 03-1A/TNDN nhưng không thuyết minh được lý do.

Khấu hao tài sản cố định không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mức trích khấu hao cao hơn quy định và khấu hao nhanh khi không đủ điều kiện.

Chi có tính phúc lợi nhưng không chi trực tiếp cho người lao động, chi vượt 1 tháng lương bình quân thực tế, chi từ nguồn thu hồi phúc lợi.

Lập Bảng kê 01/TNDN cho hàng hóa đầu vào không có hóa đơn nhưng không hải mua mặt hàng nông sản, lâm sản, thủy sản của người trực tiếp sản xuất, trực tiếp đánh bắt.

Chi ủng hộ địa phương, đoàn thể, tổ chức xã hội, chi từ thiện không đúng đối tượng và thủ tục.

Hạch toán chi phí khác nhưng không kê khai các khoản thu nhập khác như: khoản nợ phải trả nhưng không xác định chủ nợ, khoản nợ khó xóa yêu cầu này được, khoản thu nhập bị loại bỏ mới phát hiện,…

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Những sai sót thường gặp khi quyết toán thuế TNDN năm 2022 tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Những điểm mới về quyết toán thuế TNDN năm 2021
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức thực hiện tốt việc kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của kỳ tính thuế TNDN năm 2021,ngành thuế lưu ý tới người nộp thuế một số nội dung cụ thể liên quan đến xác định giao dịch liên kết, khấu trừ các chi phí liên quan đến cách ly y tế, xét nghiệm Covid-19.