PwC, Deloitte Việt Nam đạt loại tốt, 8 công ty kiểm toán còn lại ở mức "đạt yêu cầu"

31/12/2019, 21:26

TCDN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK NN) cho biết vừa kiểm tra chất lượng dịch vụ 10 doanh nghiệp kiểm toán. Trong đó, chỉ 02 doanh nghiệp đạt loạt tốt, còn lại chỉ ở mức "đạt yêu cầu".

Cụ thể, UBCK NN cho biết đợt kiểm tra từ ngày 15/8 đến 16/10/2019. Nội dung là kiểm tra trực tiếp chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2019 tại 10 doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo kế hoạch.

Chỉ 2 trong số 10 công ty kiểm toán thuộc danh sách kiểm tra được UBCK xếp loại tốt là PwC Việt Nam và Deloitte Việt Nam; 8 công ty còn lại chỉ được xếp loại "đạt yêu cầu".

Các công ty này gồm Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; Công ty TNHH PwC (Việt Nam); Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán VACO; Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt; Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH PKF Việt Nam; Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) và Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

UBCK đã chỉ ra một loạt các hạn chế, thiếu sót tại các công ty kiểm toán, cụ thể, về kết quả kiểm tra tính tuân thủ các quy định pháp luật, một số công ty chưa cập nhật thường xuyên các thông tin có thay đổi trong báo cáo minh bạch theo quy định; báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán thiếu một số thông tin theo quy định hoặc một số thông tin không chính xác; trang thông tin điện tử chưa hiển thị thời gian đăng tải và cập nhật báo cáo minh bạch.

UBCK cho biết có 4 kiểm toán viên thuộc 2 công ty Kiểm toán &Tư vấn Đất Việt, Kiểm toán & Thẩm định giá Việt bị đình chỉ.

UBCK cho biết có 4 kiểm toán viên thuộc 2 công ty Kiểm toán &Tư vấn Đất Việt, Kiểm toán & Thẩm định giá Việt bị đình chỉ.

Về hệ thống kiểm soát chất lượng, tuy các công ty đã ban hành quy chế kiểm soát chất lượng theo quy định nhưng việc thực hiện tại một số công ty còn tồn tại các hạn chế, thiếu sót như việc theo dõi kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán chưa chính xác; hợp đồng kiểm toán chưa được đánh số liên tục; không có tài liệu thể hiện sự kiểm tra, giám sát của ban lãnh đạo công ty trong quá trình đào tạo.

Về kiểm tra kỹ thuật hồ sơ kiểm toán dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro đối với các công ty kiểm toán, các đoàn kiểm tra đã thực hiện chọn mẫu từ 3 đến 4 hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính đã hoàn thành của các công ty kiểm toán phát hành trong năm 2018, 2019 để kiểm tra và thấy một số công ty còn tồn tại nhiều hạn chế, thiếu sót.

Cụ thể: Thủ tục đánh giá rủi ro và chấp nhận khách hàng sơ sài; chưa xác định rủi ro có sai sót trọng yếu trong từng khoản mục và số dư tài khoản; mức trọng yếu chưa được sử dụng trong việc xác định cỡ mẫu khi kiểm tra chi tiết; không thực hiện đánh giá rủi ro kiểm soát hoặc đánh giá sơ sài; không thực hiện đầy đủ thủ tục gửi thư xác nhận công nợ với khách hàng và thư xác nhận ngân hàng; thủ tục kiểm toán hàng tồn kho không đầy đủ; không đánh giá đầy đủ các khoản đầu tư liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác; không phát hành đầy đủ thư quản lý theo quy định; không yêu cầu khách hàng thuyết minh đầy đủ báo cáo tài chính theo quy định; không thực hiện đầy đủ các thủ tục thu thập bằng chứng của các bên liên quan, không đánh giá đầy đủ về giao dịch với các bên liên quan; một số báo cáo kiểm toán có ý kiến kiểm toán không phù hợp.

Cũng trong đợt kiểm tra này, UBCK cũng đình chỉ tư cách kiểm toán viên đối với kiểm toán viên Nguyễn Viết Long và kiểm toán viên Lê Thùy Dương của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) do có sai phạm trong việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam căn cứ theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng (hồ sơ kiểm toán được đánh giá xếp loại chưa đạt yêu cầu).

Đối với kiểm toán viên Văn Nam Hải và Phạm Thị Ánh Dương của Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt có sai phạm trong việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ (hồ sơ kiểm toán được đánh giá xếp loại chưa đạt yêu cầu), do Ủy ban Chứng khoán đã có quyết định đình chỉ đối với 2 kiểm toán viên này.

Căn cứ Nghị định của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng và quy định tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC, UBCK sẽ không chấp thuận đối với các kiểm toán viên liên quan đến hồ sơ kiểm toán được đánh giá xếp loại chưa đạt yêu cầu nêu trên trong kỳ chấp thuận kiểm toán viên năm 2020.

Trong đợt kiểm tra lần này, UBCK đã đình chỉ công tác đối với 4 trường hợp kiểm toán viên có sai phạm của Công ty Kiểm toán & Tư vấn Đất Việt và Công ty Kiểm toán & Thẩm định giá Việt Nam.

Thanh Tân
Bạn đang đọc bài viết PwC, Deloitte Việt Nam đạt loại tốt, 8 công ty kiểm toán còn lại ở mức "đạt yêu cầu" tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan