Thủ tướng: Lấy con người làm chủ thể trong xây dựng và thực thi pháp luật

21/12/2021, 15:44

TCDN - Thủ tướng nêu rõ, phải nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, để có môi trường pháp lý phù hợp, phát huy giá trị con người Việt Nam, lấy con người là trung tâm, là chủ thể trong xây dựng và thực thi pháp luật.

Sáng ngày 21/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022. Hội nghị do Bộ Tư pháp chủ trì, được kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Bộ, ngành Tư pháp đã tích cực góp phần cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là trong phòng chống dịch. Tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt thể chế để khôi phục và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và trong mọi lĩnh vực khác của đất nước. Thứ ba, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thứ tư, góp phần nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam qua việc nâng cao các chỉ số trên các bảng xếp hạng toàn cầu.

Trong năm 2021, các Bộ, ngành đã giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua 07 Luật, Nghị quyết. Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ tham mưu giúp Chính phủ xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 Luật để trình Quốc hội xem xét. Các Bộ, ngành trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 784 văn bản.

Chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được nâng cao; tiến độ được đẩy nhanh hơn nhiều so với trước, nhất là các văn bản liên quan tới công tác phòng chống dịch. Bộ Tư pháp đã thẩm định 232 dự thảo; tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định 634 dự thảo; các sở tư pháp thẩm định 4.904 dự thảo và 1.879 dự thảo do các phòng tư pháp thẩm định.

Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật thuộc Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo của Việt Nam tăng 06 bậc. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong chỉ đạo, điều hành được ngành Tư pháp đặc biệt chú trọng; nhiều hoạt động chuyển sang thực hiện trực tuyến. Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tư pháp tiếp tục thuộc nhóm 3 cơ quan dẫn đầu.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng, chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật tuy đã được nâng cao nhưng vẫn còn hạn chế, vẫn còn tình trạng phải “trình đi trình lại”. Tiến độ xây dựng nhiều văn bản chưa bảo đảm. Việc đầu tư về nguồn lực cho xây dựng và hoàn thiện thể chế chưa tương xứng với yêu cầu của một khâu đột phá chiến lược. Một số địa phương, cơ quan đơn vị chưa thực sự coi trọng công tác này. Có nơi, có lúc nhận thức chưa đúng tầm về tầm quan trọng, vai trò, vị trí của công tác xây dựng và thực thi pháp luật.

Về các nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, trước hết, phải nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, để có môi trường pháp lý phù hợp, giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, phát huy giá trị con người Việt Nam, lấy con người là trung tâm, là chủ thể trong xây dựng và thực thi pháp luật, mục tiêu cuối cùng là ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Thứ hai, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng mà cụ thể là Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để cụ thể hóa, thể chế hóa.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải tháo gỡ được những khó khăn, nút thắt về thể chế. Trong nền pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì mọi hoạt động phải tuân thủ pháp luật, nếu thể chế chưa phù hợp, chưa đi vào thực tiễn, thực tiễn đòi hỏi thì phải mạnh dạn đề xuất, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. “Chúng tôi rất chia sẻ, cảm thông với những khó khăn, phức tạp trong công việc này, yêu cầu là không bảo thủ, không trì trệ. Những vấn đề đã “chín”, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện; những vấn đề chưa có quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội”, Thủ tướng chia sẻ với các đại biểu.

Thứ ba, tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và vai trò thực thi của các cấp chính quyền, đồng thời mở ra môi trường đổi mới sáng tạo, huy động trí tuệ tập thể, sự đóng góp, ủng hộ của người dân và doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học trong xây dựng, phổ biến, thực thi và giám sát pháp luật.

Thứ tư, đầu tư hơn nữa cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, coi đây là đầu tư cho sự phát triển, tăng cường đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng nhân lực làm công tác này; bố trí cơ sở vật chất, không gian làm việc phù hợp, đầu tư về tài chính ngang tầm nhiệm vụ, có chế độ đãi ngộ tương xứng với người làm công tác tư pháp, pháp chế, cân đối, hài hòa, hợp lý với các ngành khác.

Thủ tướng lưu ý việc tăng cường tiến độ, chất lượng thi hành án dân sự. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thứ năm, tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Tăng cường phân cấp phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường hợp tác quốc tế. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm ngay từ khi xây dựng thể chế, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Thứ sáu, Bộ, ngành Tư pháp phải nâng cao hiệu quả phối hợp với các bộ, các ngành, các địa phương, phát huy trí tuệ tập thể, đặc biệt là của Hội Luật gia, Đoàn Luật sư và các chuyên gia, nhà khoa học, tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và hoàn thiện thể chế. “Khiêm tốn học hỏi, lắng nghe nhiều chiều, không đóng cửa để xây dựng luật pháp. Chúng ta không sợ dốt, không sợ kém, chỉ sợ không chịu học hỏi”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng rất khuyến khích các bộ, ngành, địa phương mạnh dạn đề xuất để cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. “Các đồng chí đừng ngại ngùng, nể nang, chúng tôi cũng không thể bao quát được hết thực tiễn, phải trông chờ vào các đồng chí, đặt cái chung lên trên hết, trước hết, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Thủ tướng đề nghị. Ông lấy ví dụ, mở rộng một khu công nghiệp cũng phải xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ thì rất khó để đẩy nhanh hơn nữa tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng: Lấy con người làm chủ thể trong xây dựng và thực thi pháp luật tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

CIEM: Một số lĩnh vực cải cách “chạm trần thể chế”
Bà Trần Hồng Minh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, một số lĩnh vực cải cách có thể đã “chạm trần thể chế”, khó có thể tạo thêm đột phá nếu không có những cách làm, giải pháp mới hơn, quyết liệt hơn.
Thủ tướng: Chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lấy thực tiễn làm thước đo, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong rà soát, xây dựng thể chế. Mọi chính sách, pháp luật phải hướng tới người dân và doanh nghiệp, để người dân và doanh nghiệp phát huy hết nội lực, khả năng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Thủ tướng: Thể chế, pháp luật làm nên quốc gia thành công
Tại Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật vào hôm nay (24/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, một quốc gia thành công hay không thì khâu đột phá đầu tiên là thể chế, pháp luật.